Fine Born China 时尚生活 http://www.yixundacp.com Fine Born China 时尚生活|致力于传播健康时尚的生zL?/description> zh-cn ray@finebornchina.com <![CDATA[我们发明了纸Q所以你不再用树叶擦屁股了!回D国h的「傲慢与偏见」]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/quwen/2021/0824/70016.html <p data-track="1" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0px !important;">❤️ <span style="color: rgb(79, 129, 189);">如{载,h明原创作者:FBC菁华中国/七步十三?lt;/span></p><p data-track="1" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0px !important;">“我们发明了U,所以你不再用树叶擦屁股了!?一ơ解气地回D帝国的「傲慢与偏见」?lt;/p><p data-track="2" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">q两天国内的疫情再v波澜Q回一q多来西方舆论对中国的污蔑,不禁惌v新冠疫情前在日本铃鹿看F1赛R时发生的一个小故事?lt;/p><p data-track="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">当时Q一个英国朋友的老父亲上来和我搭讪:“你们中国签下了我们英国的核늫目Q我认ؓ你们可以从中获得很多利益Q包括抄袭我们的技术,你怎么看? ?lt;/p><p data-track="16" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">时感觉像是 “某某h?{记者问?amp;nbsp;<span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_48_smile@3x.png&quot;);"></span>送上门来的约牛Q专横跋扈,是该好好教训一下了?lt;/p><p data-track="5" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">于是Q我W着_“谈不上谁抄袭谁Q科技的发展就是通过怺学习得以提高。成功的人是因ؓ他站在巨人的肩膀上,<span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_20_play_face@3x.png&quot;);"></span>像中国发明了瓷器,英国现在可以生出像雪莱q样的好瓷器Q?lt;span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_20_play_face@3x.png&quot;);"></span>像中国发明了丝l,英国的时名牌现在也可以售卖世界上最늚丝绸。我们从来没有追I过Q你们当时是否抄袭了中国的技术??lt;/p><p data-track="6" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">反过来我又问他:“你怎么看待中国发明了烟花,而你们英国却把它制作成大炮,늕中国Q你又怎么看待中国发明了指南针Q你们却靠着它掠夺全世界Q!?lt;/p><p data-track="7" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">他哑口无a?lt;span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_3_daze@3x.png&quot;);"></span><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_3_daze@3x.png&quot;);"></span></p><p data-track="8" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">接着我又_“Q何一个时代都有赢家和输家, 很遗憾,?1世纪你们是一个Loser”?lt;span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_48_smile@3x.png&quot;);"></span></p><p data-track="9" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">然后我们举杯喝酒Q成了朋友。离开前他Ҏq来和我_“谢谢你今天的话Q让我走Z狭隘?Q也不愧Z位“老绅士”?lt;/p><p data-track="10" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">故事到处q没有结束,q次东京奥运会,他儿子(我先生的英国朋友Q应邀到我们家来吃饭看比赛。茶余饭后的话题Q从哪个国家会最l获得最多金牌,到哪个国家对人类贡献最大等{?lt;/p><p data-track="11" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_71_masichun_smile@3x.png&quot;);"></span>q儿子,同样向我发难。都打到门上了,我也别无选择Q只能关门打狗。只是这ơ他可没他爹那么q运?lt;/p><p data-track="12" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_71_masichun_smile@3x.png&quot;);"></span>q儿子,铮铮有词地问我:“除?GQ你们中国还有什么A献??q脑子一定是灌水了,也不知道大学是怎么毕业的?lt;/p><p data-track="13" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://lf6-cdn2-tos.bytegoofy.com/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_20_play_face@3x.png&quot;);"></span>“我们发明了U,所以你不再用树叶擦屁股了!?lt;/p><p style="text-align: left;">❤️&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify; font-size: 16px;">感谢阅读</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">Q?lt;/span>原创文章 FBC菁华中国©|版权所?lt;/p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=70016" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=70016" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 24 Aug 2021 03:47:01 GMT 七步十三?/author> “我们发明了U,所以你不再用树叶擦屁股了!?一ơ解气地回D帝国的「傲慢与偏见」? q两天国内的疫情再v波澜Q回一q多来西方舆论对中国的污蔑,不禁惌v新冠疫情?/comments> <![CDATA[你知道吗Q在日本有一块二战时的耻i之碑Q「大东亚战胜U念」碑]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/quwen/2021/0815/70011.html <p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">8.15 <span style="font-family: DengXian">Q这里没有往日盛夏的狂欢Q也没有qx来来往往的\?lt;/span>,<span style="font-family: DengXian">只有一片阴郁灰暗的d?lt;/span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">不知在这样一个特D的日子里,日本的普通百姓都在做什么?</span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">记得刚刚来东京的时候,周末和一个日本家庭出游,路过“北泽八q神C䏀,在那块高耸的石碑背面ȝ几个醒目的大字「大东亚?lt;/span>X<span style="font-family: DengXian">U念」,其中倒数W三个字被抹M?lt;/span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">׃好奇Q我问那个日本人,她告诉我_“那是二战时期(</span>1942<span style="font-family: DengXian">q_Q日本ؓ自己卛_到来的胜利而树立的一块功l碑?lt;/span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">万分讽刺的是Q仅三年后,q块ȝ「大东亚战胜U念」的石碑竟然成ؓ日本人心中永q的痛, q将“日本军国主义”永q钉在了历史的耻i׃?lt;/span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">我可以想象,当时不得不将石碑上「大东亚战胜U念」的「胜」字抹去的时候,那每一刀Q每一凿,每一道划痕,如同千刀万剐在“日本军国主义”那颗腐烂的心头上?lt;/span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">今天Q这个日本二战时期的「战争的D骸」,是ؓ了告诫日本民众“珍惜和q”?</span> <span style="font-family: DengXian">q是提醒“日本军国主义”不忘“国耠Z?</span></p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal">&nbsp;</p><p style=";font-size: 16px;font-family: Calibri, sans-serif;white-space: normal"><span style="font-family: DengXian">我认为,无论它的动机是什么,在全世界爱好和^的hgQ这块「耻i之碑」就是对</span> <span style="font-family: DengXian">“日本军国主义”反人类|行的万q审判!</span></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=70011" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=70011" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sun, 15 Aug 2021 06:51:11 GMT 菁华中国 8.15,一个特D的日子? 我可以想象,当时不得不将石碑上「大东亚战胜U念」的「胜」字抹去的时候,那每一刀Q每一凿,每一道划痕,如同千刀万剐在“日本军国主义”那颗腐烂的 <![CDATA[文化演变Q七夕节的「钱袋子」,在日本过七夕Q求财运Q求存款Q]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/quwen/2021/0814/70010.html <p data-track="1" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 0px !important;">从「七夕」,看中国传l文化在日本的传承和演变?lt;/p><p data-track="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">d拜访奈良的时候,了解到日本h也过七夕。借着今天「七夕」之际,和大家聊聊这个中国的传统节日「七夕」在日本的传承和演变?lt;/p><p data-track="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628916401586484.png" title="1628916401586484.png" alt="七夕1.png"/></p><p data-track="5" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">关于七夕的历史由来,在日本是q样介绍的:</p><p data-track="7" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">“七夕的故事来源于中国古代民间传说牛郎和l女Q韩国和南也有七夕节。?lt;/p><p data-track="7" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628916456972050.png" title="1628916456972050.png" alt="1.png"/></p><p data-track="9" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">之后Q我q一步了解到Q「七夕」在日本不算是“情”,早期更是一个“宫L仪”,逐渐演变为对农业Q商业,学业{的福和许ѝ?lt;/p><p data-track="65" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">「七夕」是在奈良时代(710q?94q_作ؓ宫hCgA传入日本。这一文化习俗在^安时代(794q?1192q_也一直作为“宫L仪”gl着?lt;/p><p data-track="11" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">C江户时代Q?603q_1867q_Q七夕节在^民中普及开来,q在全国范围内D行?lt;/p><p data-track="12" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">如今Q日本国立天文台每年都会农历七夕称为“传l七夕”,q公布观看牛郎星和织x的最x间?lt;/p><p data-track="14" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">庆祝七夕的意义是什么?</p><p data-track="16" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">「织x」代表织布的力_者和养蚕Q「牛郎星」掌农业、渔业等Q庆七夕,是农业社会祈求男耕女l,风调雨顺的愿望?lt;/p><p data-track="18" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">据说向星星许愿的风俗是来源于七夕的牛郎星和l女星?lt;/p><p data-track="20" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">七夕挂饰的意义是什么?</p><p data-track="21" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">在日本,七夕节的挂饰有七个,都挂在竹杆和竹叶上,q且挂得高能把自q愿望传达到星星上?lt;/p><p data-track="23" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">来看看这 “七个装饰”包含哪些:</p><p><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628916523104664.png" title="1628916523104664.png" alt="3.png"/></p><p data-track="25" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">ҎQ表CZ奉给l女的织Uѝ以前用五色U,现在改用U?lt;/p><p data-track="26" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">废纸:把制作七夕装饰的废纸屑放在纸折的{里Q代表整z和节约?lt;/p><p data-track="28" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">URQ是用于求家宅q_和长寿的Q有时也用千UR?lt;/p><p data-track="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">|状装饰Q是代表渔业的鱼|,祷大丰收?lt;/p><p data-track="32" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">pQ祈求胦q和储蓄?lt;/p><p data-track="34" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">UQ祈求hl业和缝U业的繁荣,也希望纸成为疾病和N的替w?lt;/p><p data-track="36" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">五色诗笺Q五色来源于古代中国“五行”的自然哲学Q在诗笺上写下自己其他的愿望的同时也能帮助学业有成?lt;/p><p><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628917060601437.png" title="1628917060601437.png" alt="七夕 2.png"/></p><p data-track="38" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">Z么挂在竹子上Q竹子长青,W直有节气,充满生命力,圣力量的象征,因此可以寄宿灵?lt;/p><p data-track="40" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://sf1-scmcdn-tos.pstatp.com/goofy/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_48_smile@3x.png&quot;);"></span>也许看到q里Q你会惊Ҏ本h把七夕过得如此精l!</p><p data-track="42" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">q还没完Q还有七夕的传统食品?lt;/p><p data-track="44" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">索饼Q就是咱们说的麻花,也是唐代传入日本的。现在在奈良也被UCؓ“麦l”,很受Ƣ迎?lt;/p><p data-track="44" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628916951669400.png" title="1628916951669400.png" alt="4.png"/></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">挂面Q是q饼演变而来Q在日本仙台市有400q传l的“仙C夕祭”,挂面是指定的传统食品?lt;/span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628916984622884.png" title="1628916984622884.png" alt="5.png"/></span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">N|我小时叫p梗Q在日本也被UCؓ西班牙的南蛮点心?lt;/span></span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20210814/1628916790929211.png" title="1628916790929211.png" alt="6.png"/></span></span></p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br/></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">正好是午饭时_肚子饿了Q更多关于中国传l文化在日本的传承,</span><span class="syl-emoji" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://sf1-scmcdn-tos.pstatp.com/goofy/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_58_rose@3x.png&quot;);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;">敬请期待下回分解?lt;/span></p><p data-track="52" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://sf1-scmcdn-tos.pstatp.com/goofy/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_53_handclap@3x.png&quot;);"></span>关于七夕节在日本的传承和演变Q欢q网友各抒己见?lt;/p><p data-track="66" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://sf1-scmcdn-tos.pstatp.com/goofy/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_53_handclap@3x.png&quot;);"></span><span class="syl-emoji" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 0px 0px 24px; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; top: -2px; background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; background-size: auto 22px; background-image: url(&quot;https://sf1-scmcdn-tos.pstatp.com/goofy/toutiao/tt_tps/static/images/ttemoji_v2/emoji_53_handclap@3x.png&quot;);"></span>更欢q畅谈中国传l文化的传承与发扬?lt;/p><p data-track="60" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">参考资料:</p><p data-track="61" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">【七夕】活动的意义和由来,七夕装饰的制作方法和食物也要介绍Q?lt;/p><p data-track="62" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">京都C社Q七夕的历史和来?lt;/p><p data-track="63" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">七夕装饰竹的由来是?七夕装饰和五色诗W的意思?</p><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, &quot;WenQuanYi Micro Hei&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br/></span></span><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=70010" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=70010" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 14 Aug 2021 04:45:39 GMT 菁华中国 「七夕」在日本不算是“情”,早期更是一个“宫L仪”,逐渐演变为对农业Q商业,学业{的福和许ѝ? 「七夕」是在奈良时代(710q?94q_作ؓ宫hCgA传入日本?/comments> <![CDATA[“世界病毒”來勢洶zӞ中國到底做錯了什|]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2020/0328/69992.html <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(79, 129, 189);">【文章版Ɗ所有©️菁華中國QFineBornChinaQ?amp;nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(79, 129, 189);"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20200328/1585361867380164.jpg" title="1585361867380164.jpg" alt="1.JPG"/></span></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨晚Q日本朋友發i我一個手截屏,其中來自The Daily Signal 的標《新冠病毒是中國政府加世界的詛咒》(Coronavirus Is the Chinese Government’s Curse Upon the WorldQ深深刺痛我的心Q一夜未眠,而最令h心疼的是這些無良的媒體發出的“詛咒”就像“世界病毒”一樣迅速在西方國家xQ毒害了a多無知民眾的心w和靈魂?lt;/p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20200328/1585360524782054.jpg" title="1585358708284806.jpg" alt="IMG_5096.JPG"/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回顧21世紀20時年代的W一個新春,當全世界華h正準備紅紅火火慶自己新春佳的時候,一場突如其來的世界病毒首先z劫了中華大地。在過去的兩個多月,世界多數國家和企業和C會體在至暗時ȝ揮出人道ȝ的希望之光,但隔岸觀火,落井下石的也比比皆是。來自世界各E輿論在生命p的水q׃中譁然登_有振奮h心的鼓舞Q也有痛首疾心謾|和i。作Z名中國hQ看在眼,痛在心?lt;/p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一個聲韻I一個微q聲音Q一個沙啞的聲音Q來自心靈深處,向世界吶喊,LQ更L。魯q說過,不在沈默中爆|在沈默中死亡。中華民族五千年來,L滄桑Q不曾滅亡,今天也不會淪落?lt;/p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20200328/1585360525100917.png" title="1585358906116514.png" alt="GW.png"/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此時此刻Q我惛_了《萬里長城永不到》這首E典的老歌Q?lt;/p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因ؓ畏羃与忍? 人家骄气日盛 ??amp;nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;历来强盗要R? 最l必送命 ??amp;nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;江山U丽叠峰? 问我国家哪像染病 ??amp;nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要致力国家中? ??个个负v使命 ??lt;/strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;万里长城怸? 千里黄河水滔???lt;/strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;萬里長城是中華民族精的象RQ更是中華兒女靈的息地。千千萬萬血肉之軀徏的萬里長城,不是Z掠奪Q而是Z늦?已經昏睡癑ֹ的中華民族必須醒來,捍衛嚴Q哪个愿臣虏自认Q?lt;/p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20200328/1585360531532015.jpeg" title="1585360057419510.jpeg" alt="JZ.jpeg"/></p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天中華民族w陷一場沒有硝煙的D酷戰疫。既然我們被捲入了這場無情的戰爭,無論付出多大代價Q必須戰勝“世界病毒”,否則Q中華民族將气R背負那些“世界病毒?強加i我們的iQ歧視和憎恨Q中華民族將气R成為全世界,全h的|hQ將气R被釘在歷史的恥i架上?還記得抗援朝上甘嶺戰役嗎? 如此的慘烈,但是ȝ中國贏得了全世界的尊敬?lt;/p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如今Q中國在“修w”,“^家”的同時沒有i毫怠慢q助“治天下”,但在大多數西方h的眼中,中國依然是不可饒恕的。因Z們相信是中國i他們帶來的這本不屬g們的災難Q然後又四處施恩Q小恩小惠,最後還以此來換取未來政治談判的c碼?lt;/p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E歷這場z劫全球的戰役,世界格局正在改變Q中國必須改變思維方式Q如何運用厚黑學應對險惡的國際關係?在這次疫情中“世界工廠”依然是國家外宣傳的主Ş象,反觀俄羅斯一出手展現的就是“拯救世界”的強h形象。再看看自二C來美國成功打造的“超人”,偉岸Q英武,胸懷全h,面對巨大災難時不忘拯救一L的貓“Save the Cat”,這是國級英雄d劇本的必備格式?lt;/p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同時Q每一個中國h也必須改變,改變我們的生活慣Q增強公p生意識,嚴謹行為舉止Q敬奉公q儀Q做一個文明禮貌的世界公民Q才能被世界所接受?lt;/p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中國還有一句老話Q子不嫌母醜Q?但是Z|國內外有這麼多中華兒奻I不僅要斷i母子關係,更有甚者還“持刀弒母”! 同樣Q作為母親是否想過這些青春叛逆的孩子們會接受“家長式”的溝通和教育方式嗎? 外華僑Q中華兒奻I在過M癑֤qQ為了生a四處漂泊,飽受苦難和歧視,在他們的心靈p銘刻著無法癒合的<strong>情之D?lt;/strong>?lt;/p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每一個兒女都渴望母親甘甜的^汁,它可以洗淨心靈上的病毒,安撫癑ֹ漂泊的滄桑,讓受L心早日癒合。h命運共同體是“大愛”,以待自己孩子的耐心和付Z贏得全h的認同和尊敬,如果有一天科qd以變成現實,世界必當響應“超人”的召喚?lt;/p><p><br/></p><p><span style="color: rgb(79, 129, 189); text-align: center;">【文章版Ɗ所有©️菁華中國QFineBornChinaQ?lt;/span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69992" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69992" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 28 Mar 2020 01:12:39 GMT 菁华时尚生活 【文章版Ɗ所有©️菁華中國QFineBornChinaQ?昨晚Q日本朋友發i我一個手截屏,其中來自The Daily Signal 的標《新冠病毒是中國政府加世界的詛咒》(Coronavirus Is the Chinese Govern <![CDATA[潮流 | 新年新气?叠戴珠宝让你脱颖而出]]> http://www.yixundacp.com/fashion/liuxingdanpin/2018/0112/69991.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">新的一q似乎在朋友圈的跨年中,悄无声息地开始了。在q个距离q年q剩</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">个月的日子里Q所有的工作q入收尾和ȝ的时候。是时候回望过去,展望新的一q了。新的一q里Q你准备以什么样全新的姿态来q接它呢Q我们不仅要在思想上进行刷斎ͼ着装和行头上也马虎不得Q新的一q_不妨来看看新一季的珠宝潮流势Qؓ你新的面貌增M抹璀璨色彩?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721322734041.jpg" title="1515721322734041.jpg" alt="1515721322734041.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 340px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">力手镯</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">手镯的魅力在于它完全可以依据你个人的时尚品味q行搭配Q通过不同的穿和心情选择叠戴不同cd的手镯,让每一天都充满惊喜。手镯也q是一件宣a首饰Q可以进行每天佩戴。它的百搭性让它深受时达人喜爱,搭配手表或者项链时Q整?lt;/span>look<span style="font-family:宋体">卛_变得_致h?lt;/span><span style="font-family:Calibri">2018</span><span style="font-family:宋体">q珠宝趋势给你很多选择Q黄金与白银的搭配越来越受欢q,造型上从天的翅膀C叶草Q充满了Ҏ一q的希冀与向往?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721365128953.jpg" style="width: 680px; height: 243px;" title="1515721365128953.jpg" width="680" height="243" border="0" vspace="0" alt="1515721365128953.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721365101577.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721365101577.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721365101577.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span><br/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">个性堆叠戒?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">2018<span style="font-family:宋体">q你会发现很多女孩突然会爱好对于不同戒指的收藏,而这成ؓ了一U珠宝流行。分层戒指搭配能够让人将眼光聚焦C的双手之上,闪耀无尽的个性光彩。迷你心形的装饰性戒指、羽毛造型的戒指甚臛_口的戒圈Q简单单的组合却能够成ؓ一个独特的外观。如果你惌造型更加吸睛Q甚臛_以增M些颜色闪耀的宝矻I或者؜搭银与金戒指Q堆叠地戴v来,让你指甲的魅力丰富v来?lt;/span></span></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721414312744.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721414312744.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721414312744.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721414397959.jpg" style="width: 680px; height: 301px;" title="1515721414397959.jpg" width="680" height="301" border="0" vspace="0" alt="1515721414397959.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721414722953.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721414722953.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721414722953.jpg"/></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">每日U项?lt;/span></strong></p><p style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">也许你已l拥有某些特别的珠宝Q会在一些隆重的场合q行佩戴。但是在日常的造型之中Q我们依然会选择那些低调而好搭的wQ简单单地做个装饎ͼ卛_为每日的心情注入zd。当然了Q如果是准备开z֯的话Q那么你甚至可以两个或者三个不同长度的wl合在一P会十分聚焦你的领口Q让你性感地脱而出?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721483624499.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721483624499.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721483624499.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721483241794.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721483241794.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721483241794.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721483336606.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721483336606.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721483336606.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180112/1515721483605443.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515721483605443.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515721483605443.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69991" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69991" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 13 Jan 2018 01:40:31 GMT FineBornChina 新的一q似乎在朋友圈的跨年中,悄无声息地开始了。在q个距离q年q剩 1 个月的日子里Q所有的工作q入收尾和ȝ的时候。是时候回望过去,展望新的一q了。新的一q里Q你?/comments> <![CDATA[Back to Basics听说q是女生必不可少的十双鞋]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2018/0109/69990.html <p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">头高跟?lt;/span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">一双基本款的黑色高跟鞋Q鞋面是_致的绒面或闪着微光的皮革,最l典的百搭款Q小巧玲珑,U而干净利落Qؓ着装增d致感?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511757419776.jpg" title="1515511757419776.jpg" alt="1515511757419776.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">l带凉鞋</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">是q样一双基本没有Q何多余装饰细节的l带凉鞋Q将白皙的皮肤暴露在I气中,春夏U都是完的季节来秀Z性感的脚t,且能够g长腿部线条,UZ双大长腿?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511791778806.jpg" title="1515511791778806.jpg" alt="1515511791778806.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">抛光的裸?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">需要ؓ你的</span>look<span style="font-family:宋体">增添一丝丝前卫感觉Q抛光感十的裸靴在搭配皮质q裙或者牛仔裤Ӟ会ؓ你的着装增L多时个性?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511822379249.jpg" title="1515511822379249.jpg" alt="1515511822379249.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">奢华乐福?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">以男装鞋为灵感的乐福鞋取代了芭蕾q_鞋成为女孩子们在日常I着的重要角Ԍ黑色基本Ƒַl成为最l典百搭的款式,而偶尝试明亮颜色的搭配也是不错的选择?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511853542326.jpg" title="1515511853542326.jpg" alt="1515511853542326.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">豹纹高跟?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">性感大胆的女人L意尝试蛇UҎ豹纹高跟鞋,为着装中增添一丝野性的张力Q风格即d显。而这U印花最适合用于搭配U色pȝ单品Q成为时宣a的重要体现?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511884812090.jpg" title="1515511884812090.jpg" alt="1515511884812090.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">银色高跟?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">金属色向来是时尚元素之一Q如果搭配y妙,会成ؓ全n上下的焦Ҏ在。而一双金属色高跟鞋,也是从白天过渡到夜晚z֯的好单品</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511911999465.jpg" title="1515511911999465.jpg" alt="1515511911999465.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">休闲q动?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">时尚感十的休闲q动鞋完适合周末的日常活动,一w休闲装搭配牛仔裤或者连裙Q随性出街?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511943556174.jpg" title="1515511943556174.jpg" alt="1515511943556174.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q_凉鞋</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">每到炎热的夏天,q_凉鞋和小花短裙、牛仔裤无处不在Q满街都是大长腿白皮肤,不愧是最ȝ的盛夏派Ҏ光?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515511974252821.jpg" title="1515511974252821.jpg" alt="1515511974252821.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">高筒?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">一到秋冬季节,又到了高{靴出场的时候,对于q的女生来_它不仅是凚w型的好单品Q更是秋冬季节裹得厚厚的时候唯一能够Un材的重要器?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515512008270915.jpg" title="1515512008270915.jpg" alt="1515512008270915.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">雪地?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">冰雪天气Q当你不能忍受笨重臃肿的</span>UGG<span style="font-family:宋体">靴子Ӟ一双抗寒指数高的雪地靴是必ȝQ没有那么臃肿的造型Q保暖的同时依然可以提升时尚指数?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180109/1515512032389476.jpg" title="1515512032389476.jpg" alt="1515512032389476.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69990" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69990" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Wed, 10 Jan 2018 05:26:53 GMT FineBornChina 头高跟?一双基本款的黑色高跟鞋Q鞋面是_致的绒面或闪着微光的皮革,最l典的百搭款Q小巧玲珑,U而干净利落Qؓ着装增d致感?l带凉鞋 是q样一双基本没有Q?/comments> <![CDATA[滑雪p耍帅Q名Z滑雪装灵感look]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2018/0107/69989.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">冬季里最的一运动,非滑雪不可了。这一运动深受名族们喜爱Q奔向自qz脱与帅气,让滑雪变得与众不同。也许,你会觉得滑雪没什么时可aQ一整套厚厚的滑雪装备将自己武装hQ安全才是最重要。然而,滑雪装备的高U与否,直接反应在你的着装上面。不如来看看名h们的滑雪装都是怎么武装的,q时尚滑雪装݅取些许灵感?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333196650905.jpg" title="1515333196650905.jpg" alt="1515333196650905.jpg" width="680" height="453" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 453px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Brigitte Bardot</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">上世U五六十q代U遍Ƨ洲的传奇女星,法国性感猫姬芭铎Q即使nI一w黑色毛,随性而洒脱,依然不失那一代巨星的风采Q白色大圆墨镜是点睛之笔?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333221626900.jpg" title="1515333221626900.jpg" alt="1515333221626900.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Britt Ekland</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">x?lt;/span>Britt Ekland<span style="font-family:宋体">的大U色滑雪服是最亮眼的存在,而金灿灿的头发与毛茸茸的皮草手套相映成章Q在泛着白光的雪景中熠熠生辉?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333270698095.jpg" title="1515333270698095.jpg" alt="1515333270698095.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Brooke Shields</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">x?lt;/span>Brooke Shields<span style="font-family:宋体">一w蓝色棉服将自己紧紧裹住Q而白色的外套与蓝色Ş成反差。然而,从她的两个可q色耳罩与手上的一抹红色指Ԍ_致感陡然上升?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333298841802.jpg" title="1515333298841802.jpg" alt="1515333298841802.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Brooke Shields</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">与上面一w蓝</span>+<span style="font-family:宋体">白的单调雪装相比Q这一w浅l色滑雪服明显要可爱有趣得多Q也不显得臃肿,配色上也更加多样柔和?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333331918807.jpg" title="1515333331918807.jpg" alt="1515333331918807.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Cher</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">难以惌Q这是在</span>1977<span style="font-family:宋体">q的那个时代Q?lt;/span><span style="font-family:Calibri">Cher</span><span style="font-family:宋体">以一w精致而专业的蓝色套装Zh眼球Q干净利落Qƈ完n材一起呈现出来,白色的棉外套搭配恰到好处?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333366759091.jpg" title="1515333366759091.jpg" alt="1515333366759091.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Cliff Richard</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">从照片可以看出,</span>Cliff Richard<span style="font-family:宋体">是一位很L歌手Q一w专业的黑色滑雪服很P但那一把吉他更加让得酷炫帅气。只是还得提醒一句,滑雪是项危险q动Q小心滑倒?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333401238072.jpg" title="1515333401238072.jpg" alt="1515333401238072.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Lana Turner</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">好莱坞女?lt;/span>Lana Turner<span style="font-family:宋体">?lt;/span><span style="font-family:Calibri">1952</span><span style="font-family:宋体">q的时候就向我们呈C滑雪服的别致与时。手环、耳饰、头巾、领巾、红唇等一样都不能,整个</span><span style="font-family:Calibri">look</span><span style="font-family:宋体">看v来容光焕发?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333450303687.jpg" title="1515333450303687.jpg" alt="1515333450303687.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">More look</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333514340157.jpg" style="width: 680px; height: 680px;" title="1515333514340157.jpg" width="680" height="680" border="0" vspace="0" alt="1515333514340157.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333514639961.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333514639961.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333514639961.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333514741493.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333514741493.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333514741493.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333514464063.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333514464063.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333514464063.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333515658320.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333515658320.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333515658320.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333516104336.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333516104336.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333516104336.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333517475250.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333517475250.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333517475250.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333518712244.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333518712244.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333518712244.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333519267588.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333519267588.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333519267588.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333520469213.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333520469213.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333520469213.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333520616180.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333520616180.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333520616180.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333521687882.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333521687882.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333521687882.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333523473255.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333523473255.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333523473255.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333524325509.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333524325509.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333524325509.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515333524220966.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1515333524220966.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1515333524220966.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69989" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69989" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Mon, 08 Jan 2018 03:51:19 GMT FineBornChina 冬季里最的一运动,非滑雪不可了。这一运动深受名族们喜爱Q奔向自qz脱与帅气,让滑雪变得与众不同。也许,你会觉得滑雪没什么时可aQ一整套厚厚的滑雪装?/comments> <![CDATA[懒h必备 冬天里少不了一Beanie帽]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2018/0107/69988.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">帽子是冬天必不可的配饰Q在寒风凌冽的户外,如果没有一帽子的保护Q那是多么痛苦的一件事?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Beanie</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">帽,是一U没有帽檐的毛线帽,它可以随意凹造型Q无Z么发型什么搭配都十分百搭Q玩转各U风根{而它在时达人的手上Q更是玩出时高U感?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257608847921.jpg" title="1515257608847921.jpg" alt="1515257608847921.jpg" width="680" height="509" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 509px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Fashion<span style="font-family:宋体">又可q一w?lt;/span><span style="font-family:Calibri">look</span><span style="font-family:宋体">Q翻毛牛仔衬衫厚实有型保暖,黑色</span><span style="font-family:Calibri">A</span><span style="font-family:宋体">字裙搭配毛Q成为高U的背景Ԍ_色斜挎包搭配得恰到好处Q如果没有一剙色毛U帽Q那会p几分?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257655511766.jpg" title="1515257655511766.jpg" alt="1515257655511766.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">惹眼U色的夹克衫有些前卫Q把围巾凹出不一L造型Q对时尚博主来说更是轻而易丄事情。一剙色不单调的毛U帽更是让整?lt;/span>look<span style="font-family:宋体">增添几分动感。有,而性感?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257688198875.jpg" title="1515257688198875.jpg" alt="1515257688198875.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">l典的驼色大,q净利落的牛仔裤搭配?lt;/span>T<span style="font-family:宋体">恤,再搭配一简单到极致的毛U帽Q一w?lt;/span><span style="font-family:Calibri">look</span><span style="font-family:宋体">看似没有亮点Q却?lt;/span><span style="font-family:Calibri">LV</span><span style="font-family:宋体">手提包提升整体的奢华感?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257717633173.jpg" title="1515257717633173.jpg" alt="1515257717633173.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Kendall Jenner<span style="font-family:宋体">擅长U却不失时尚感的装束Q一w灰色毛加上灰色系毛线帽,形成然一体的风格Q造型感上升好几个</span><span style="font-family:Calibri">level</span><span style="font-family:宋体">Q轻而易丑և聚所有焦点于一w?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257743465590.jpg" title="1515257743465590.jpg" alt="1515257743465590.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">从这w装束来看,</span>Bella Hadid<span style="font-family:宋体">果然是从头到脚一w运动装Q帅气有型利落,像是刚从健n房出来的模样Q整个造型不失zd?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257824563243.jpg" title="1515257824563243.jpg" alt="1515257824563243.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">一看就是一位帅气有型的模Q私服穿搭这么有风格。复古牛仔外套略显拉风奢华,而那简U却有个性的星星毛线帽,让整体的造型变得更加l一而有个性?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257849115598.jpg" title="1515257849115598.jpg" alt="1515257849115598.jpg" width="680" height="452" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 452px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">即是一w华丽的装束Q搭配这单的毛线帽也是如此般配。奢华的q色皮草外套绝Ҏ冬天的绝佛_品,落肩的小l节增添随性和不羁感?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257884848233.jpg" title="1515257884848233.jpg" alt="1515257884848233.jpg" width="680" height="452" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 452px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">在严冬之下,模们ؓ了凹造型在摄影师镜头下美哒Q也不惜牺牲温度啊。虽然n着一w皮草外套,?lt;/span>Joan Smalls<span style="font-family:宋体">霸气地脱下皮草毛,露出无袖</span><span style="font-family:Calibri">bra</span><span style="font-family:宋体">上Q性感而迷人。简U的毛线帽也多了几分造型感?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257918121436.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1515257918121436.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1515257918121436.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257918877810.jpg" style="width: 680px; height: 453px;" title="1515257918877810.jpg" width="680" height="453" border="0" vspace="0" alt="1515257918877810.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180107/1515257918885972.jpg" style="width: 680px; height: 1020px;" title="1515257918885972.jpg" width="680" height="1020" border="0" vspace="0" alt="1515257918885972.jpg"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69988" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69988" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sun, 07 Jan 2018 02:52:21 GMT FineBornChina 帽子是冬天必不可的配饰Q在寒风凌冽的户外,如果没有一帽子的保护Q那是多么痛苦的一件事?Beanie 帽,是一U没有帽檐的毛线帽,它可以随意凹造型Q无Z么发型什么搭 <![CDATA[zdl典摩登?| Grace Kelly优雅的秘密]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2018/0104/69987.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">很多时候,我们需要时不时重温D丝凯莉或者赫本这L怼大女性的优雅与美丽,仿佛能够为我们的生活注入更多好的气息。在不断q逐瞬息而逝的潮流当下Q我们活得太q匆忙,却忘了要单一点,从容一炏V而这正是赫本或凯莉经典永恒的所留给我们的宝贵之处,是时候停下追逐的脚步Q让自己变得从容而优雅v来。以下是D丝凯莉一些优雅的秘密,希望有助于你生活中增MҎE雅的气质?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180104/1515037414478603.jpg" title="1515037414478603.jpg" alt="1.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">珍珠是凯莉王妃的标准配gQ幸q地是,Ҏ们来_珍珠也是一仉常简单易得的装饰来修饰我们日常的服装Q只需小的点~Q便可以如此单而迷人。同LQ珍珠是一仉常灵zȝ配饰Q从休闲衬衫、牛仔裤C雅的黑裙,或增添迷人的气质Q或增添温柔的女性魅力?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180104/1515037423934206.jpg" title="1515037423934206.jpg" alt="2.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">管D丝凯莉的优雅值得我们l细品味Q但q种优雅有时却是跟男性风格有兟뀂凯莉王妃有时会借鉴h风|像香奈儿小姐一样优雅地N玩味十的中性风潮。而这些经典的着?lt;/span>look<span style="font-family:宋体">无疑为我们的生活提供一些灵感,l构化的l节、线条明朗的裤装、男士西装外套等Q而凯莉王妃也会增M些女性化的细节,让着装变得更加具有可品位的味道?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180104/1515037431292495.jpg" title="1515037431292495.jpg" alt="3.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">凯莉王妃的美貌是关于单与q。不同于同样h标志性h物奥黛丽赫本Q凯莉王妃几乎很化妆,她只是用单的一点胭脂来修饰定w。而这U简U的化妆Ҏ也提醒我们,再精致的妆容有时不如一抹简单却深刻的红色唇妆,提升气质的效果更佟?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180104/1515037440812273.jpg" title="1515037440812273.jpg" alt="4.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">也许Q提L妃,我们脑v中的形象必定是端庄、华丽,而凯莉王妃则不然Q?lt;/span>?lt;span style="font-family:Calibri">casual</span><span style="font-family:宋体">”这个词有时却是对她着装风格最好的阐释。虽Ӟ她n着华丽的礼服出现在电媄、红地毯上,但却l常选择宽松的衬衫、高腰裤在休闲生zM。显Ӟ即是历史上最富有的女性也喜欢舒适的风格Q凯莉王妃的个h风格更加悠闲L?lt;/span></span></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69987" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69987" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 04 Jan 2018 03:49:38 GMT FineBornChina 很多时候,我们需要时不时重温D丝凯莉或者赫本这L怼大女性的优雅与美丽,仿佛能够为我们的生活注入更多好的气息。在不断q逐瞬息而逝的潮流当下Q我们活得太q匆?/comments> <![CDATA[新年z֯来袭 | 你就是派寚w最性感的星]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2018/0101/69986.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">参加各种晚宴z֯是每个明星生zM必不可少的重要部分,或性感或端庄或高贵或华丽,不管是怎样?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">look</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q都是最qh的n影。新q已臻Iq底不了各U火热派对,何不从这些性感的明星派?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">look</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">中݅取更多灵感,助你在趴体中熠熠生辉呢?wؓz֯女王Q?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Kate Moss</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">的大胆与性感是每个女孩都x扮的模样Q蕾哈娜的前卫自信更是在z֯中熠熠生辉。以下是一些明星的z֯</span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">look</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q你可以L复制Q尽情摇摆:</span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805392940777.jpg" title="1514805392940777.jpg" alt="1514805392940777.jpg" width="580" height="840" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 840px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">模</span>Adwoa Aboah<span style="font-family:宋体">向我们证明,最单的服装往往是最好的Q蓝色皮草大无奢华,是一件绝对宣a单品。隐U露出紧w小黑裙的性感Q凸显n材的H窕多姿?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805428335178.jpg" title="1514805428335178.jpg" alt="1514805428335178.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Margot Robbie<span style="font-family:宋体">I出了最h志性的z֯着装礼服,一w金灿灿的光辉想不耀眼都难。垂坠的面料Q完地勑֋出性感的模P高开叉的裙摆腿部线条显露无疑?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805465357426.jpg" title="1514805465357426.jpg" alt="1514805465357426.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">对于酷女孩的z֯Q?lt;/span>Alexa Chung<span style="font-family:宋体">q一w礼服穿Z优雅与性感。这位时博LL引领潮流Q向我们展现了她完美的品。而这个派对上Q她一w金色连裙Q很P也很有魅力?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805500178669.jpg" title="1514805500178669.jpg" alt="1514805500178669.jpg" width="580" height="869" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 869px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Kate Moss<span style="font-family:宋体">不愧是派对女王,我们总能轻而易丑֜看到Ҏ数派Ҏ光的性感w媄。而这一w亮片连裙是她三十岁生日聚会上的战袍,q一件简单的q裙却凸显w上最重要的细节,搭配那一头金色卷发,是魅力十的z֯女王?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805532911168.jpg" title="1514805532911168.jpg" alt="1514805532911168.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Jourdan Dunn<span style="font-family:宋体">是一个超U名模,完美的n材对于Q何着装的N可谓毫不费力。而这一w黑色连w裤则将她的大长ѝ完的wŞ比例以及qh的腰w展露无疑。虽然一w皮肤黝黑,?lt;/span><span style="font-family:Calibri">Jourdan Dunn</span><span style="font-family:宋体">很会搭配首饰Q就是这些烨烨生辉的首饰衬托出她阛_而美好的形象?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805585106439.jpg" title="1514805585106439.jpg" alt="1514805585106439.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Kendall Jenner<span style="font-family:宋体">gM着装都没有槽点Q她始终能将不同的单品穿qw材优势Q风格多变,却始l以</span><span style="font-family:Calibri">less is more</span><span style="font-family:宋体">Z。正如这一仉光闪闪的礼服,性感独特力闪烁?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">MORE PARTY LOOK</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805635283158.jpg" style="width: 580px; height: 580px;" title="1514805635283158.jpg" width="580" height="580" border="0" vspace="0" alt="1514805635283158.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805636755328.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805636755328.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805636755328.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805636861610.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805636861610.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805636861610.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805636556935.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805636556935.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805636556935.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805639716771.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805639716771.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805639716771.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805638169630.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805638169630.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805638169630.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805640277015.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805640277015.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805640277015.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20180101/1514805637314165.jpg" style="width: 580px; height: 870px;" title="1514805637314165.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" alt="1514805637314165.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69986" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69986" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Mon, 01 Jan 2018 11:35:37 GMT FineBornChina 参加各种晚宴z֯是每个明星生zM必不可少的重要部分,或性感或端庄或高贵或华丽,不管是怎样?look Q都是最qh的n影。新q已臻Iq底不了各U火热派对,何不从这些性感 <![CDATA[大红靴子 U杀全场]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1231/69985.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">U色靴子Q如同一团热情的火,燃烧着时尚的美好。红色的靴子有多U多LƑּQ红色高跟鞋、红色的裔R、红色过膝长靴等{,在阴L暗的冬天里释放所有能量,在中性色大行光的冬季世界,点燃Ȁ情与时尚的美好?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710857225809.jpg" title="1514710857225809.jpg" alt="red-boots-2018-trend-street-style-23.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">U色靴子看v来如此不可思议Q在一w中性色着装下Q瞬间成为所有h的焦炏V那一抹亮丽的U色Q似乎温暖了眼眸中的世界。它们又是如此经怸有强大的时尚宣言属性,惌打破时尚的常规搭配,U色通常是一个很的选择。而靴子的颜色那么多,又有多少人勇于尝试最新鲜的红色呢Q一双经典的U色高跟鞋,一双性感的红色裸_会成ؓ你全w上下最亮眼的存在?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710886660347.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1514710886660347.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1514710886660347.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710886642111.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1514710886642111.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1514710886642111.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710886859562.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1514710886859562.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1514710886859562.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">U色靴子与一切单品百搭,它比黑色靴子更酷Q更有激情,更加大胆Q让你步履生风,自信地驱动你走出前进的每一步。如果说一抹红色口U是性感无比的,那么一双红色靴子将是你更完的q求?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710983318287.jpg" style="" title="1514710983318287.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710983856804.jpg" style="" title="1514710983856804.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710983804795.jpg" style="" title="1514710983804795.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514710983290121.jpg" style="" title="1514710983290121.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">U色靴子是如此棒的选择Q那么应该怎样搭配Q才能穿信的风采呢?U色靴子很适合搭配牛仔单品Q粗p质感的牛仔与红色搭配,释放一U野性的张力Q粗_却_致Q是一U矛盄l合体。此外,U色靴子搭配所有红色单品,自然而然地进行组合,或上下进行呼应,或拼接进行强化红色的力Q都会将你的力无限攑֤?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711043210318.jpg" style="" title="1514711043210318.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711043300479.jpg" style="" title="1514711043300479.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711043840704.jpg" style="" title="1514711043840704.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711043208360.jpg" style="" title="1514711043208360.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">蓝色牛仔裤、白色衬衫或厚重的高领毛,U色靴子和很L外套Q将是冬季里最温暖的风景线。另外,U色本n是一U时宣aQ只要有了红色单品,不需要其他多余修饎ͼ卛_点亮全n的时感。色彩鲜艳的U色Q可以演l时髦、优雅、酷感、有范儿{风|而无论哪U风|U色都将是焦Ҏ在?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711127497687.jpg" style="" title="1514711127497687.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711127970878.jpg" style="" title="1514711127970878.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711127845267.jpg" style="" title="1514711127845267.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711127373573.jpg" style="" title="1514711127373573.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711127816425.jpg" style="" title="1514711127816425.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711127429647.jpg" style="" title="1514711127429647.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711128995302.jpg" style="" title="1514711128995302.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711129646097.jpg" title="1514711129646097.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711128968598.jpg" style="" title="1514711128968598.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711128394427.jpg" style="" title="1514711128394427.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711129401943.jpg" style="" title="1514711129401943.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711130467686.jpg" style="" title="1514711130467686.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711129776705.jpg" style="" title="1514711129776705.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711130301086.jpg" style="" title="1514711130301086.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711131252050.jpg" style="" title="1514711131252050.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171231/1514711130222348.jpg" style="" title="1514711130222348.jpg"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69985" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69985" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sun, 31 Dec 2017 09:59:31 GMT FineBornChina U色靴子Q如同一团热情的火,燃烧着时尚的美好。红色的靴子有多U多LƑּQ红色高跟鞋、红色的裔R、红色过膝长靴等{,在阴L暗的冬天里释放所有能量,在中性色大行?/comments> <![CDATA[时尚客厅 从配色开始]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1228/69984.html <p style="white-space: normal;">当设计Q何房间的时候,最好的开始是ҎԌ因ؓ它ؓ整个I间定下了格调与气氛Q明亮、美丽、大胆、深艌Ӏ舒适等。但在家居中q不必坚持一U颜Ԍ你可以尽情发挥你的创意,甚至考虑一个特色墙面或者色块华丽的装饰。下面是<span style="color: rgb(120, 190, 210);"><strong>Fine Born China</strong></span>带来一些客厅灵感,希望对你有帮助哦~<br/>&nbsp;<br/><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>明亮白色墙面</strong></span><br/><br/>我们从最单和最常见的墙面开始——白色墙壁。白色墙壁能够ؓ你的I间提供一个清新而干净的感觉。对于小I间来说Q一个白色墙壁是完美的,因ؓ它能够让整个家居感觉更大以及开放。另外,q是灉|性最强的墙面颜色Q白色而明亮的墙壁几乎适合M风格的家居。而在C北欧家居选择q净的白Ԍ也是最为常见的选择。然而,如果你选择了白色墙面,你就必须d其他有趣的元素到你的家居之中Q如果你不想你的家看h很无聊的话。所以,从有家具入手,选择色彩鲜艳明亮的现代家兗艺术挂ȝQ让你的家具成ؓ焦点所在?lt;br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454082748094.png" style="height: 408px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454083473840.png" style="height: 421px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454084233457.png" style="height: 548px; width: 450px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454086245467.png" style="height: 680px; width: 450px;"/></p><p style="white-space: normal;"><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>舒适黑?lt;/strong></span><br/><br/>你有惌要把墙面漆成黑色吗?q个颜色是一U大胆的选择Q但是看h更加C与优雅。与白色墙面不同的是Q黑色墙面能够让你感觉到更加舒适,然而黑色ƈ不适合房_它能够让一个大I间感觉更加舒适?lt;br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454089434755.jpg" style="height: 481px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454090907104.jpg" style="height: 400px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454090509093.jpg" style="height: 563px; width: 450px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454092409284.jpg" style="height: 526px; width: 450px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454093768680.jpg" style="height: 557px; width: 450px;"/></p><p style="white-space: normal;"><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>丽大胆</strong></span><br/><br/>q是乐趣的开始,你可以用颜色来ؓ你的戉Kd更加个性与自由的风根{色彩和情A之间有着强烈的关p,所以考虑你的家居惌传达的风g个性,由此来选择颜色。h们通常都不敢多试大胆的颜色的墙面Q其实一个丰富多彩、迷人的外观能够让你的心情也如彩虹般五彩斑斓?lt;br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454095222841.jpg" style="height: 400px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454096478192.png" style="height: 482px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454097238953.jpg" style="height: 403px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454098257023.jpg" style="height: 750px; width: 600px;"/></p><p style="white-space: normal;"><br/><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>艺术墙面</strong></span><br/><br/>只要有一些创造力Q你的墙壁能够成Z艺术天赋的呈现。考虑色块、墙上的壁画或者惊人的渐变效果Q如你所能想象的那样让h惊叹?lt;/p><p style="white-space: normal;">&nbsp;<br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454099375894.jpg" style="height: 382px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171228/1514454099767614.jpg" style="height: 701px; width: 600px;"/><br/>&nbsp;</p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69984" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69984" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 28 Dec 2017 09:51:10 GMT FineBornChina 当设计Q何房间的时候,最好的开始是ҎԌ因ؓ它ؓ整个I间定下了格调与气氛Q明亮、美丽、大胆、深艌Ӏ舒适等。但在家居中q不必坚持一U颜Ԍ你可以尽情发挥你的创意, <![CDATA[你的家也能像家居杂志一样fashionQ]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1224/69983.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">很多时候,我们搬进一个新ӞLq不及待地用自己的想法来布置新家Q买有趣的小物gQ装扮成己喜Ƣ的风格。然而,有时自己的想法是理想化的Q但是没有专业的设计师很难打造一个很有逼格的家居风根{以下有些技巧能帮助你将新家装扮成ؓ有逼格的家居格调,不妨一h看下Q?lt;/span><br/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514130785611067.jpg" style="" title="1514130785611067.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514130785406159.jpg" style="" title="1514130785406159.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">阅读家居杂志及时设计网?lt;/span></strong><br/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">一个h的想象力L有限的,在准备装扮新家之前,可以到家居杂志或者创意设计网站去L更多灉|Q也许是分类收纳的技巧,也许是配色点~的灵感,或者是风格间的选择{,q些专业的网站都能够以更多样而有的视觉来冲MQ打开你的思\Q激发你的灵感。当q泛采集你喜Ƣ的东西之后Q欣赏它Qȝ它,慢慢你会形成自己的设计风根{?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514130825553268.jpg" title="1514130825553268.jpg" alt="1 Interior-Design-Magazine-2.jpg"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">颜色h不超q三U颜?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">色彩是非怸人化的,它能够激发我们的情AQ在无Ş中调节我们的心情QŞ成家居空间中或温暖或放松或冷静的氛围。色彩的选择很重要,量以一个经兔R色作Z色调Q比如墙壁的颜色Q另外沙发、桌子、茶几的颜色作ؓW二主色调,再用配件的颜色q行点缀Q比如抱枕、摆件等Q颜色最多不过三种Q嘪显格调?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514130838690610.jpg" title="1514130838690610.jpg" alt="2 Interior-Design-Magazine-3.jpg"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">为家居增添质?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">U理质感与颜色一样重要,特别是当你想要一个单色系的家居格调时Q用U理质感来提升家居逼格昑־臛_重要。当你选择单色pLQ重要的是^衡整个家居的I间感,用不同纹理来增添家居I间的层ơ感。考虑W合你生zL式的家具材质Q比如你有孩子或动物,请不要用色沙发Q而是p的皮质沙发。如果你惌呈现_豪华与迷人的外观Q可考虑高端丝质H帘和枕头?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514130851768850.jpg" title="1514130851768850.jpg" alt="3 Interior-Design-Magazine-4.jpg"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">家居大g提升逼格</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">惌安有着如时家居杂志的高端大气上ơ,q净整洁是第一准则。其ơ,适当地留白是凸显D的重要因素,如果安的东襉K而小Ӟ那么只会lh一U؜q印象。相反,一间简单到只有一个大沙发、有设计感的桌椅以及三两靠垫、电视柜Q不需要太多别的东西,p够凸昑֮居的逼格。即使是房_也需要一个大的家h定下整个家的调性与风格?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514130863333914.jpg" title="1514130863333914.jpg" alt="4 Interior-Design-Magazine-9-768x733.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69983" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69983" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Mon, 25 Dec 2017 05:49:33 GMT FineBornChina 很多时候,我们搬进一个新ӞLq不及待地用自己的想法来布置新家Q买有趣的小物gQ装扮成己喜Ƣ的风格。然而,有时自己的想法是理想化的Q但是没有专业的设计师很?/comments> <![CDATA[风的力?| q些风都有够拉风]]> http://www.yixundacp.com/fashion/shishanghuabao/2017/1224/69982.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">风无疑是最l典的时单品,?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Jackie O</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Rihanna</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q几乎每个时达人都在穿Q它不限场合和季节,也给设计师们留下了很多创作的I间。以下的风是时达Z最新鲜出炉的热照,气质与魅力ƈ行,一h感受风的力量吧?lt;/span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Black Out</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Georgia Tordini<span style="font-family:宋体">的这一w帅气的黑色着装,摒弃风的经典设计和颜色Q大胆地选择蛇皮材质与闪着微光的黑艌Ӏ一w近乎冷漠的hQ却露出脚踝的性感Q神U而气场十?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098772466691.jpg" title="1514098772466691.jpg" alt="1514098772466691.jpg" style="font-family: 宋体; font-size: 14px; width: 580px; height: 870px;" width="580" height="870" border="0" vspace="0"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Cool But Classic But Cool</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Margaret Zhang<span style="font-family:宋体">知道l典的驼色风与有着_线条的</span><span style="font-family:Calibri">boyfriend</span><span style="font-family:宋体">牛仔裤是l配Q然而风袖口微微捋P露出蕾丝内搭袖口Q与脚底的高跟鞋相映成趣。军l色的手拿包低调而有内涵?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098819274239.jpg" title="1514098819274239.jpg" alt="1514098819274239.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Better in Leather</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Kendall Jenner<span style="font-family:宋体">q是一如既往地简U酷感中带着Ҏ感Q一w皮质风出乎意料地低调Q丝毫不会让人感觉Q夸。小白鞋的搭配,U而别_可谓是低调的奢华感正是如此?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098846733010.jpg" title="1514098846733010.jpg" alt="1514098846733010.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Lighten Up</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q净的黑色内搭果真是最好的背景Q纯净得纤不染。在风的搭配下Q瞬间提升格调。而风的I法也是别致而有个性,敞开的双肩,捋v的袖子,帅气十分?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098879109024.jpg" title="1514098879109024.jpg" alt="1514098879109024.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">A Little Plaid Please</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">时尚圈的达h们脑z就是大Q一仉格纹衬衫I在风外面Q居然毫无违和感Q仿佛两件单品融合ؓ一件宣a单品Q够拉风Q也够英伦?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098908505747.jpg" title="1514098908505747.jpg" alt="1514098908505747.jpg" width="680" height="453" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 453px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Long and Lean</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">没有挺的轮廓,却增加了些许x的柔美与优雅,是如此随性,随意地捋赯口,随意地系上腰带,长及脚踝的风长度,宛若长袍一般,气场柔和却动人?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098940377977.jpg" title="1514098940377977.jpg" alt="1514098940377977.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Holiday Vibes</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Bella Hadid<span style="font-family:宋体">I着</span><span style="font-family:Calibri">Burberry</span><span style="font-family:宋体">专利的红格子风战壕Q一看就是隆重而有地z֯着装?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514098972846904.jpg" title="1514098972846904.jpg" alt="1514098972846904.jpg" width="580" height="824" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 824px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Something Blue</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">若想要一Ҏ变,蓝色看v来是相当不错的选择?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514099014606028.jpg" title="1514099014606028.jpg" alt="1514099014606028.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Red Alert</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">惌有气场,U色无疑是最具魅力的一U颜Ԍ大片的红色冲ȝ你的双眼Q以无比拉风的视觉效果印入你的眼帘。而此Ӟ一双白色高跟鞋也变得如此抢人眼球,U色生而耀眹{?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514099047127601.jpg" title="1514099047127601.jpg" alt="1514099047127601.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Avant Garde</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">独特的设计,q样的领口能够一下就成ؓZ的焦点,而红色漆皮高跟鞋更是全n不可忽略的存在,时尚感十?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171224/1514099078313483.jpg" title="1514099078313483.jpg" alt="1514099078313483.jpg" width="580" height="870" border="0" vspace="0" style="width: 580px; height: 870px;"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69982" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69982" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sun, 24 Dec 2017 07:55:32 GMT FineBornChina 风无疑是最l典的时单品,?Jackie O ?Rihanna Q几乎每个时达人都在穿Q它不限场合和季节,也给设计师们留下了很多创作的I间。以下的风是时达Z最新鲜出炉的热照, <![CDATA[优雅在细?你也能焕发迷人气质]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1222/69981.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">如果你觉得优雅只在特D的场合或节日出现时Q那你就大错牚w了。优雅ƈ不是一一物,而是在各U细节上Q体现出你的风格。只有在日常着装中保持优雅Q才能真正让Z会你优雅的气质。以下,是一些造型技巧,希望能ؓ你的形象增添一抹优雅?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1476929467399662.jpg" border="0" alt="1476929467399662.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929467399662.jpg" width="600" height="548" style="width: 600px; height: 548px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">选择一个优雅的颜色</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">Z让你的风格更加抛光,可以选择中性色调,低调而精_比如白色、黑灰色、裸色等。也怽会更喜欢闪亮光泽的金属色Q或亮色p,比如U、、橘{,亮色pȝ然能够你的风格更加华丽Q却q于躁Q难以真正沉淀Z雅的气质?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1476929486567043.jpg" border="0" alt="1476929486567043.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929486567043.jpg" width="500" height="750" style="width: 500px; height: 750px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1476929486774943.jpg" border="0" alt="1476929486774943.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929486774943.jpg" width="500" height="798" style="width: 500px; height: 798px;"/></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">考虑服装材质与轮?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">服的面料与轮廓不同Q所I出来的气质更加不同。在合适的季节Q选择合适的面料不仅让自p适,也能让别适。同Ӟ惌优雅Q请选择合n轮廓Q因?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">oversized</span><span style="font-family: 宋体;">轮廓如果I得不好Q容易有邋遢、不利烦的感觉?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1476929524493812.jpg" border="0" alt="1476929524493812.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929524493812.jpg" width="500" height="667" style="width: 500px; height: 667px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1476929524607722.jpg" border="0" alt="1476929524607722.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929524607722.jpg" width="500" height="727" style="width: 500px; height: 727px;"/></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">着装增M炚w亮细?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">有无数种形式可以为着装增M些闪亮光泽的元素Q但C是在l节Q才能装点优雅。除非有z֯之类的场合,才能大面U闪闪亮。这U细节的闪亮Q可以是一条精致的宣言w或耳环Q可以是一条有光泽的丝l怸巾,也可以是闪闪亮的手包。但请不要泛滥,否则产生土豪的感觉,跟优雅没有半毛钱关系?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1476929561550768.jpg" border="0" alt="1476929561550768.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929561550768.jpg" width="500" height="862" style="width: 500px; height: 862px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1476929561154000.jpg" border="0" alt="1476929561154000.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929561154000.jpg" width="500" height="698" style="width: 500px; height: 698px;"/></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">鞋子也是亮点之一</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">鞋子是展CŞ象展C的重要配g之一Q不同着装搭配不同鞋履,才能I出正确的风根{比如经?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">OL</span><span style="font-family: 宋体;">风选择优雅的高跟鞋Q别致都市风格选择_致的^底鞋Q如芭蕾q_鞋或牛|鞋。而前卫的皮革着装则适合裔R、露N跟鞋或L跟鞋。通过一点点l节改变Q就能够让的日常着装优雅而毫不费力?lt;/span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1476929599259550.jpg" border="0" alt="1476929599259550.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929599259550.jpg" width="500" height="750" style="width: 500px; height: 750px;"/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1476929599419376.jpg" border="0" alt="1476929599419376.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20161020/1476929599419376.jpg" width="500" height="750" style="width: 500px; height: 750px;"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69981" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69981" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Fri, 22 Dec 2017 02:35:04 GMT FineBornChina 如果你觉得优雅只在特D的场合或节日出现时Q那你就大错牚w了。优雅ƈ不是一一物,而是在各U细节上Q体现出你的风格。只有在日常着装中保持优雅Q才能真正让Z会你优雅 <![CDATA[标配 ׃冬天里的q你包]]> http://www.yixundacp.com/fashion/liuxingdanpin/2017/1219/69980.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">怿在每位小仙女的׃Q都w着好几件小黑裙Q百搭而优雅。而这ơ,我们聚焦于黑色迷你小包,U小黑袋。迷你的Q黑色的Q有各种造型的,q你包是一个很的配饰Q愉快而灵zd搭配各种场合。大手提袋虽然方便能装,但是装多了也沉得慌,走到哪里都是负担。相反,q你包在冬天不愿意露出双手的季节Q是最合适不q的选择?lt;/span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">YSL Monogramme <span style="font-family:宋体">pd苏?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">最l典的黑色迷你包Q黄金配件与苏在黑色的背景下显得高别__细适中的金色链条无论是哪种颜色的外套都能焕发光彩。小巧精_参加晚宴或者休闲度假,再好不过了。重ҎQ像q样的小黑包很实用百搭,是博M人手一件的时尚单品?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677323252992.jpg" style="" title="1513677323252992.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677323513909.jpg" style="" title="1513677323513909.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677323523424.jpg" style="" title="1513677323523424.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Celine Mini W脸?lt;/span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">鲜明的设计,l典的笑脔R型让h一D目不忘。这Ƅ特的包包Ƒּ?lt;/span></span><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">celine<span style="font-family:宋体">的主打单品,也是</span><span style="font-family:Calibri">celine</span><span style="font-family:宋体">最兯L识度的包包,</span><span style="font-family:Calibri">2010</span><span style="font-family:宋体">q一l推出就U遍大街؜Q直到现在依然火爆不灭。独特的设计造型Q能拎能背,轻而易举打造时博ȝ气质?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677525197574.jpg" style="" title="1513677525197574.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677525351278.jpg" style="" title="1513677525351278.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677525914522.jpg" style="" title="1513677525914522.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Chanel mini?lt;/span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">一说v黑包,怎么能忽略经典的</span>CHANEL<span style="font-family:宋体">包呢Q每个女孩L兴奋地对</span><span style="font-family:Calibri">CHANEL</span><span style="font-family:宋体">包保持不灭的热情Q小香包总能l她们带来无与u比的心灵满感。经怸仅在于历Ԍ更在于每Ƒ֌的独特味道,总能q你着上的~憾。用一Ƒօ雅和谐的香包来取悦自己Qƈ不算奢侈?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677545930310.jpg" style="" title="1513677545930310.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677545695614.jpg" style="" title="1513677545695614.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677545609632.jpg" style="" title="1513677545609632.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">黑色水桶?lt;/span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q不是每一个h都能ƣ赏黑色水桶包的独特Q但当你准备z֯着装的时候,它绝Ҏ你的不二选择。有可能多的空_让你装进所需要的一切,包括化妆品、镜子、香水、钱包、手机等。它的造型很蟩Q气质轻松而休Ԍ却意外地百搭好看?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677567621497.jpg" style="" title="1513677567621497.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677567345276.jpg" style="" title="1513677567345276.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677567556850.jpg" style="" title="1513677567556850.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">黑色信封手拿?lt;/span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">信封手拿包装不了太多东西Q但它却是凹造型的绝佳配饰。结构化的轮廓鲜明,U条感十I配搭礼服优雅而简U。简单地装上必备的小物gQ如口红、名片等Q用其他配饰如手镯、项链进行点~Q即可轻村֏加趴体?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677587976196.jpg" style="" title="1513677587976196.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677587111560.jpg" style="" title="1513677587111560.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171219/1513677587541821.jpg" style="" title="1513677587541821.jpg"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69980" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69980" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 19 Dec 2017 10:48:56 GMT FineBornChina 怿在每位小仙女的׃Q都w着好几件小黑裙Q百搭而优雅。而这ơ,我们聚焦于黑色迷你小包,U小黑袋。迷你的Q黑色的Q有各种造型的,q你包是一个很的配饰Q愉快?/comments> <![CDATA[黑色西?| 软妹U走开Q姐要耍酷]]> http://www.yixundacp.com/fashion/liuxingdanpin/2017/1217/69979.html <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">黑色西装是一件时博M都很愿意玩{的时单品,各种变换成不同的气质模样Q时而时时而专业时而气场十뀂就是这样一件时单品,适合所有场合,适合各种单品搭配Q酷LQ或者时范儿十뀂然而,q样一件在时尚博主手中变出花儿来的单品Q在你n上却只能I出职业范儿Q是不是沮万分Q没事,看时博M怎么玩{它,借鉴各种有趣的穿法?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500689392818.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1513500689392818.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1513500689392818.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500689501781.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1513500689501781.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1513500689501781.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">黑色西装的</span>OL<span style="font-family:宋体">范儿是轻而易丄事情Q但从此以后Q请别将它当成一件办公室单品Q因为太无聊。改变,也许是一个细节,卛_塑造全新的形象。细节,是专业感的呈玎ͼ也是时尚的必备装炏V所以,摒弃常规设计Q让l节dQ比如:修长的轮廓、挺立的衬肩、质感的银纽扣、稍昑֮杄腰n、微妙的剪裁{,值得品味的细节才是高U感的体玎ͼ有了高感,奢华与昂贵不在话下。另外,高感的反面l节要注意:紧的腰w、便宜的面料、塌下来的衬肩等Q让品味感消失?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500755964729.jpg" title="1513500755964729.jpg" alt="1513500755964729.jpg" style="font-family: 宋体; font-size: 14px; width: 680px; height: 367px;" width="680" height="367" border="0" vspace="0"/><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">保持黑色西装有穿搭的U密Q保持它与生俱来的专业性,之作ؓ权力着装的呈现Q或者打破它与生俱来的约束感Q加入大胆的l节Q利用它的利索的U条感,打造时精pѝ闪烁着金色光芒的双排扣、大胆的pd设计凸显腰n、多层次叠穿{,都能让西装小外套I出时尚风格。搭配的单品别局限在牛仔裤或西装长裤Q毛、铅W裙?lt;/span>T<span style="font-family:宋体">恤衫、礼服、高跟鞋、靴子、皮草大等请尽情؜搭?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500805594821.jpg" style="width: 564px; height: 825px;" title="1513500805594821.jpg" width="564" height="825" border="0" vspace="0" alt="1513500805594821.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500805470928.jpg" style="width: 564px; height: 564px;" title="1513500805470928.jpg" width="564" height="564" border="0" vspace="0" alt="1513500805470928.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500805480763.jpg" style="" title="1513500805480763.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500805186566.jpg" style="width: 564px; height: 705px;" title="1513500805186566.jpg" width="564" height="705" border="0" vspace="0" alt="1513500805186566.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500805228460.jpg" style="width: 564px; height: 737px;" title="1513500805228460.jpg" width="564" height="737" border="0" vspace="0" alt="1513500805228460.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">黑色西装的l典不过Ӟq一件格子西装的休闲所能比拟。这U经典,不会L被潮所掩盖Q微妙的设计感与搭配Q轻而易丑֜I出_致与优雅。请保高品质的面料Q以及结构化的设计和长款的轮廓,然后用细节来保持豪华质感Q比如金色配饰或l构化手提包{,让你的风格更加明而有范儿?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972550573.jpg" style="" title="1513500972550573.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972715234.jpg" style="width: 564px; height: 770px;" title="1513500972715234.jpg" width="564" height="770" border="0" vspace="0" alt="1513500972715234.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972412336.jpg" style="" title="1513500972412336.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972695441.jpg" style="" title="1513500972695441.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972904082.jpg" style="" title="1513500972904082.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500973336440.jpg" style="" title="1513500973336440.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972629743.jpg" style="" title="1513500972629743.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500973975035.jpg" style="width: 564px; height: 813px;" title="1513500973975035.jpg" width="564" height="813" border="0" vspace="0" alt="1513500973975035.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500972522519.jpg" style="width: 564px; height: 845px;" title="1513500972522519.jpg" width="564" height="845" border="0" vspace="0" alt="1513500972522519.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500973992972.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1513500973992972.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1513500973992972.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500974249888.jpg" style="" title="1513500974249888.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500974962736.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1513500974962736.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1513500974962736.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500975988478.jpg" style="width: 564px; height: 812px;" title="1513500975988478.jpg" width="564" height="812" border="0" vspace="0" alt="1513500975988478.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500975643672.jpg" style="width: 564px; height: 677px;" title="1513500975643672.jpg" width="564" height="677" border="0" vspace="0" alt="1513500975643672.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171217/1513500974661182.jpg" style="width: 564px; height: 826px;" title="1513500974661182.jpg" width="564" height="826" border="0" vspace="0" alt="1513500974661182.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69979" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69979" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sun, 17 Dec 2017 09:50:12 GMT FineBornChina 黑色西装是一件时博M都很愿意玩{的时单品,各种变换成不同的气质模样Q时而时时而专业时而气场十뀂就是这样一件时单品,适合所有场合,适合各种单品搭配Q酷 <![CDATA[最天鹅绒 q个冬天靠它提升气质了]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1213/69978.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">U冬虽然冷寂Q但有很多够温暖的东西存在Q让人暖心。比如一~暖阳金灿灿Q比如毛茸茸的单品,又比如高늚天鹅l。每到寒冷季节,天鹅l开始登场,而这一季比以往M时候都要豪华、多彩、缤U呈现。天鹅绒向来Zh们所爱,舒适万分的材质Q又能瞬间添加魅力的质感。又走到q终时刻Q如?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">get</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">到天鹅绒势Q让它助你在重要时刻焕发新姿?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124033288787.jpg" title="1513124033288787.jpg" alt="Velvet-Outfits-16-540x0.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q一季的天鹅l,设计上更加流畅与多样化,拥有~纷的女性柔软色彩。或是在挺的西装上g柔Y的线条感Q或是温柔脓合女性的w材曲线Q带来妖娆的w姿Q或是添上一ҎE淡的_红色调Q散发高늚力光彩?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124068986013.jpg" style="" title="1513124068986013.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124068989357.jpg" style="" title="1513124068989357.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124068830453.jpg" style="" title="1513124068830453.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124068514233.jpg" style="" title="1513124068514233.jpg"/></p><p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">而时装秀的跑道上Q设计师们展CZ天鹅l的多样性,从色彩到轮廓Q从C服到高跟鞋。我们也看到了时博M演绎了天鹅绒的独?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">look</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">。如果你也希望天鹅绒带来高贵的魅力体验,有如下一些小技巧:</span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·摩登而经典的晚宴着装,天鹅l项圈与黑裙礼服是l配Q?lt;/span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·女pȝ<span style="font-family:Calibri">look</span><span style="font-family:宋体">中,一条天鹅绒w会带来微妙的气质变化;</span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·百搭天鹅l手包,从白天的办公室场合到晚上的约会完过渡,用珠宝与高跟鞋来辅助搭配Q?lt;/span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·舒适的天鹅l外套还不够Q再加一条舒适百分百的羊l围巾,才是完美Q?lt;/span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·如果你对本季天鹅l过膝长靴感兴趣Q不妨再奢华一些,皮草大加简U牛仔裤Q奢华中透着l感Q一个迷你手提袋不会q分抢过光芒?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124125358113.jpg" style="" title="1513124125358113.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124125725075.jpg" style="" title="1513124125725075.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124125638364.jpg" title="1513124125638364.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">毫无疑问Q在冬天里,没有比天鹅绒更显低调有内늚Q高늚优雅。无论是天鹅l靴子还是服装单品,都是一个很的试Qؓ你全新的</span>look<span style="font-family:宋体">增添气质感。不妨,׃现在开始吧Q再犹UQ冬天将q去?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197138205.jpg" style="" title="1513124197138205.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197373348.jpg" style="" title="1513124197373348.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197119792.jpg" style="" title="1513124197119792.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197974735.jpg" style="" title="1513124197974735.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197958840.jpg" style="" title="1513124197958840.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197379405.jpg" style="" title="1513124197379405.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124198922633.jpg" style="" title="1513124198922633.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124198102580.jpg" style="" title="1513124198102580.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124197868090.jpg" style="" title="1513124197868090.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171213/1513124199269639.jpg" style="" title="1513124199269639.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69978" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69978" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 14 Dec 2017 00:12:21 GMT FineBornChina U冬虽然冷寂Q但有很多够温暖的东西存在Q让人暖心。比如一~暖阳金灿灿Q比如毛茸茸的单品,又比如高늚天鹅l。每到寒冷季节,天鹅l开始登场,而这一季比以往M时?/comments> <![CDATA[住在O?遇见情调生活]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1212/69977.html <p style="white-space: normal;">q只有情h节才有最O的事Q只要你惻I生活中随处可以浪漫,只要拥有一些浪漫的y思,生活会更美好。视觉观感直接媄响到心理的浪漫感受,如果你是个浪漫的人,如果你始l觉得家里装饰少了点什么,那么从一点点改变开始,你的生zL头换面?lt;br/><strong>盛开的花</strong></p><p style="white-space: normal;">花朵g一直都是一个浪漫的元素Q无论是情h节的大束玫瑰花、烛光晚桌上的_致q与小束花c还是咖啡桌上的ȝ花开Q都lh以美的感受。花香的芬芳更是营造一U浪漫的心理Qؓ你的家安放一株盛开的花朵,让美好心情常d中?lt;br/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072936995988.jpg" style="height: 434px; width: 600px;"/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072937216275.jpg" style="height: 575px; width: 450px;"/><br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><strong>O的色?lt;/strong><br/>色彩所带来的作用太大了Q给Zq静、温暖、干净、放松、高c梦qȝ{心理感受的通通都是色彩。浪漫的家居也少不了色彩的晕染,_色调是女的色彩,也具备些许浪漫的情调Q色天生具备高贵色调,也给ZO高品味的感受Q营造浪漫色调可有多U选择Q比如色薰草、丁香花、粉色墙面或者其他色调所_ֿ调制而成O氛围?lt;br/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072937924029.jpeg" style="height: 600px; width: 450px;"/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072938932343.jpg" style="height: 575px; width: 450px;"/><br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><strong>_致家具</strong><br/>Ƨ式的浪漫主义代表是华丽的法国洛可可风格Q流畅的UK늚色调以及奢华的材质,卯舒花、缠l늛曲的J复_l节打造浪漫的直观感受。家具通常十分_致而偏J琐Q曲U优的框架Q织以锦~脓以珍珠木片镀金色调…空前的华贵优雅?lt;br/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072939383935.jpg" style="height: 420px; width: 600px;"/><br/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072939772115.jpg" style="height: 575px; width: 450px;"/><br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><strong>闪烁的水晶吊?lt;/strong><br/>世界上第一盏水晶玻璃吊灯诞生于享有“浪漫之都”美誉的法国Q而水晶吊灯也极致地展C法国路易十四时期的浪漫情怀。奢华的水晶灯是灯具市场中的贉|Q也是最能氤氲浪漫气氛的家具之一?lt;br/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072940646414.jpeg" style="height: 450px; width: 600px;"/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072941764701.jpg" style="height: 483px; width: 450px;"/><br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><strong>休闲的阳?lt;/strong><br/>O从来都是心理感受Q同一个事情与动作Q只有你心中充满了浪漫色彩,才能产生愉悦的浪漫心情。比如,午后在阳台悠闲的吊床上小憩或下午Ӟ比如黄昏在悠闲的阛_上来一场烛光晚或酌一杯想惛_事放I己…这一切都需要一个好看的阛_Q你才有如此悠闲的生zL式?lt;br/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072941197488.jpg" style="height: 833px; width: 600px;"/><br/>&nbsp;</p><p style="white-space: normal;"><strong>O物</strong><br/>O气氛的营造需要一些小物gQ比如情侣间告白?99束玫C及摆成心形蜡烛;或者一些能够散发出暖色调光U的设计灯具Q让整个家充满了轮奂的色调,抑或一些繁复精的物Ӟ摆设于家中不心生唯感受?lt;/p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072942940198.jpg" style="height: 387px; width: 600px;"/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072943843967.jpg" style="height: 600px; width: 600px;"/><br/><img alt="" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171212/1513072945161143.jpg" style="height: 600px; width: 600px;"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69977" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69977" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 12 Dec 2017 10:15:43 GMT FineBornChina q只有情h节才有最O的事Q只要你惻I生活中随处可以浪漫,只要拥有一些浪漫的y思,生活会更美好。视觉观感直接媄响到心理的浪漫感受,如果你是个浪漫的人,如果?/comments> <![CDATA[自带光环的金属色 掀h对狂Ƣ潮]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1209/69976.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">z֯的狂Ƣ,不了闪烁迷人的烨烨光彩。性感往往伴随着大胆的行Zqh的氛_自然也少不了金属色与毛来武装自己。当所有闪闪发光的配饰Q那些金艌Ӏ银色的装束让你如同女王高贵Q一~轻飘的鸵鸟毛带来惑感,q所有的元素加在一P成就z֯中最qh的n影。在U冬的派对中Q像女王般焕发高贵而耀眼的光辉?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817338657807.jpg" title="1512816978856045.jpg" alt="1512816978856045.jpg" width="680" height="375" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 375px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">金属风格的回归,不仅要在大胆z֯展露头角Q更要接地气延烧臌头的hI搭Q成景最闪烁的一道风景线。让你站在趋势之上,引流潮流。金属风|很酷Q也很有,你准备好开启一个充满未来感的前卫世界吗Q?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340666280.jpg" style="" title="1512817074458085.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340280850.jpg" style="" title="1512817075389174.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340134529.jpg" style="" title="1512817074869407.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340872621.jpg" style="width: 564px; height: 845px;" title="1512817074140066.jpg" width="564" height="845" border="0" vspace="0" alt="1512817074140066.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">前卫银色</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">银色Q有一U宇航员太空人的前卫与未来感Q是另一U充满科技感的时尚。银?lt;/span>A<span style="font-family:宋体">字裙、毛裙、运动衫、风、西装等Q它们看h大胆而华丽,你可以穿上一w银色制服,N充满未来感的着装,或者只用一仉色单品作为搭配,也能够凸昑ּ烈的风格?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Party look<span style="font-family:宋体">Q银色迷你裙或银色长裤、黑色上?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340832514.jpg" style="" title="1512817157625339.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340342834.jpg" style="" title="1512817157749170.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817340178359.jpg" style="" title="1512817157782659.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817341317696.jpg" style="" title="1512817157303278.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">金银锦缎</span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q是</span>70<span style="font-family:宋体">?lt;/span><span style="font-family:Calibri">80</span><span style="font-family:宋体">q代最完美的派对单品材质,看v来就像融化的金属Q完塑造你的n体线条与气质。独特的质感呈现高贵的外观,丝毫不显怿Q绝对让你在z֯中大攑ּ彩?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Party look<span style="font-family:宋体">Q?lt;/span><span style="font-family:Calibri">70</span><span style="font-family:宋体">q代的金铉~裙搭配豪华的皮草外?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817341698733.jpg" style="" title="1512817241962391.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817342355743.jpg" style="" title="1512817241809012.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817342264588.jpg" style="" title="1512817241865126.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817342753488.jpg" style="" title="1512817241390426.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">鸵鸟?lt;/span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">鸵鸟毛配饎ͼ装饰在裙装上Q透过轻飘飘的毛能够感知到皮肤的白皙与性感Q是x化的性感与优雅呈现。完适合z֯中主角光环,用鸵鸟毛装饰在袖子、裙子上是完的?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Party look<span style="font-family:宋体">Q鸵鸟毛裙装、紧w裤</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817343522050.jpg" title="1512817298407606.jpg" width="680" height="375" border="0" vspace="0" alt="1512817298407606.jpg" style="white-space: normal; width: 680px; height: 375px;"/></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817344233930.jpg" style="" title="1512817297893680.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817344949565.jpg" style="" title="1512817297130496.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">More look</span></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817432419144.jpg" style="width: 680px; height: 375px;" title="1512817432419144.jpg" width="680" height="375" border="0" vspace="0" alt="1512817432419144.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817432784130.jpg" style="width: 680px; height: 375px;" title="1512817432784130.jpg" width="680" height="375" border="0" vspace="0" alt="1512817432784130.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817432980815.jpg" style="width: 680px; height: 434px;" title="1512817432980815.jpg" width="680" height="434" border="0" vspace="0" alt="1512817432980815.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817433596543.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1512817433596543.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1512817433596543.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572620972.jpg" style="" title="1512817572620972.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572549474.jpg" style="" title="1512817572549474.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572448684.jpg" style="" title="1512817572448684.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572444280.jpg" style="" title="1512817572444280.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572599878.jpg" style="" title="1512817572599878.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572284387.jpg" style="" title="1512817572284387.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817572630567.jpg" title="1512817572630567.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817573979802.jpg" style="" title="1512817573979802.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817573581938.jpg" style="" title="1512817573581938.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817574552059.jpg" style="" title="1512817574552059.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817573516866.jpg" style="" title="1512817573516866.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817573717671.jpg" style="" title="1512817573717671.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817574489062.jpg" style="" title="1512817574489062.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817574899181.jpg" style="" title="1512817574899181.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817575838153.jpg" style="" title="1512817575838153.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171209/1512817575707861.jpg" style="" title="1512817575707861.jpg"/></p><p></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69976" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69976" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 09 Dec 2017 11:14:49 GMT FineBornChina z֯的狂Ƣ,不了闪烁迷人的烨烨光彩。性感往往伴随着大胆的行Zqh的氛_自然也少不了金属色与毛来武装自己。当所有闪闪发光的配饰Q那些金艌Ӏ银色的装束让你如同 <![CDATA[有姿?| 毛的百变穿搭]]> http://www.yixundacp.com/fashion/liuxingdanpin/2017/1208/69975.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">毛是冬天必不可的l典单品Q它能够塑造暖L形象Q也能够塑造邻家女孩的可爱模样。然而,冬天里的毛要怎么搭配才能癑֏时尚呢?请不要再重复一件毛加牛仔裤的无聊搭配Q那是最乏味的冬天Ş象。不妨参考时博M的街头造型I搭Q让你的毛Z?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">look</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">增添更多力吧?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697557673946.jpg" title="1512697504817857.jpg" width="680" height="383" border="0" vspace="0" alt="1512697504817857.jpg" style="white-space: normal; width: 680px; height: 383px;"/></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697557255327.jpg" style="width: 680px; height: 309px;" title="1512697504799656.jpg" width="680" height="309" border="0" vspace="0" alt="1512697504799656.jpg"/></p><p><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">毛</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">+</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">短裙</span></strong><br/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">也许C冬天Q短裙已l被认ؓ是春夏单品早早收q了橱。但是,毛和短裙是l好的搭配,它能够塑造不一L</span>look<span style="font-family:宋体">Q?lt;/span><span style="font-family:Calibri">oversized</span><span style="font-family:宋体">毛的慵懒、紧w毛的职业化Ş象、高领毛的优雅Q再搭配不一L短裙Q百变的毛增添了女性化的温柔气质,再用一双过膝长靴来度过漫长冬天的寒P优雅、时的形象卛_呈现?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697626536756.jpg" title="1512697626536756.jpg" alt="1 sweater-outfits-winter-street-style-23.jpg"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">休闲性感毛</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">在我们印象中Q毛永q和性感没有关系Q它是冬天臃肿Ş象的单品之一Q似乎只有温度和舒适才是毛带l我们的最大h倹{但是,在设计师的y妙构思下Q一件敞开式的毛、大露背的毛或者其他诸如褶皱、花辏V?lt;/span>crop top<span style="font-family:宋体">的设计细节,都能令毛变成一件时单品,同样兼具凚w型的功能。无论搭配紧w牛仔裤的性感Q还是职装的高感,都是很棒的选择?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697648957525.jpg" style="" title="1512697648957525.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697648767814.jpg" style="" title="1512697648767814.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">办公室毛套?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">惌毛焕发职场白领的气质,那么搭配的单品就臛_重要。比如办公室的长裤或西装夹克Q又或?lt;/span>oversized<span style="font-family:宋体">毛搭配紧n裤和高跟鞋,有职场</span><span style="font-family:Calibri">OL</span><span style="font-family:宋体">的Ş象。关键在于其他单品或配饰的职业化氛围打。另外,惌职场范儿Q那么请选择质量高、剪裁干净的经典设计及面料Q灰艌Ӏ黑色的毛是经典的颜色Q这P才能令你的毛穿出高U感?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697688511180.jpg" title="1512697688511180.jpg" alt="3 sweater-outfits-winter-street-style-7.jpg"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">时尚~辑风格</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">惌像时编辑们一样将毛I出时尚而洒q风格吗?那么Q请大胆地选择毛的款式及颜色Q经典的色调及设计留l办公室?lt;/span>OL<span style="font-family:宋体">们,时尚_们擅长捕捉行元素Q用_致的细节来刉流行,比如_色的百褶裙、金色的配饰{,要么U显高感,要么大胆显时感?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697708122165.jpg" style="" title="1512697708122165.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697708337813.jpg" style="" title="1512697708337813.jpg"/></p><p>MORE LOOKQ?lt;/p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697773925637.jpg" style="width: 680px; height: 309px;" title="1512697773925637.jpg" width="680" height="309" border="0" vspace="0" alt="1512697773925637.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697773325869.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1512697773325869.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1512697773325869.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697773815097.jpg" style="width: 680px; height: 473px;" title="1512697773815097.jpg" width="680" height="473" border="0" vspace="0" alt="1512697773815097.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697863561209.jpg" style="" title="1512697863561209.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697863417302.jpg" style="" title="1512697863417302.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697863157339.jpg" style="width: 564px; height: 843px;" title="1512697863157339.jpg" width="564" height="843" border="0" vspace="0" alt="1512697863157339.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697864914824.jpg" style="" title="1512697864914824.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697863513399.jpg" style="" title="1512697863513399.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171208/1512697863965983.jpg" style="width: 564px; height: 814px;" title="1512697863965983.jpg" width="564" height="814" border="0" vspace="0" alt="1512697863965983.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69975" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69975" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Fri, 08 Dec 2017 01:52:49 GMT FineBornChina 毛是冬天必不可的l典单品Q它能够塑造暖L形象Q也能够塑造邻家女孩的可爱模样。然而,冬天里的毛要怎么搭配才能癑֏时尚呢?请不要再重复一件毛加牛仔裤的无聊?/comments> <![CDATA[ 断舍?U即是生z]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1206/69974.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">极简风格Q时而经典的家居风格之一Q有一U永不退行的魅力,它精致而简z、包含着无限的张力和未来感,l节之中透露品味。然而在我们的现实生zM惌安做到z明快却g相当费力。但其实变成z风不需要投入很多金钱,有可能在跌市场上的二手货就能满你的需求,它不一定很贵,但是必须合拍?lt;/span><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">家装采取U风|让你的室内装潢做到最最实用非常有利于控制你的预。无Z的胦务状况如何,重要的是要记住一件事Q在一天结束时Q你需要买你喜Ƣ的东西——买你没有的、买你需要的。这里有一些徏议或许可以帮助您?lt;/span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"><br/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">卧室</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">在做装饰前我们要先定义空间功能。可能您q不喜欢睡懒觉,但毫无疑问,在卧室大安会呆上很长一D|_q是您休憩的场所Q主要功能就是休息而非会客Q这里的一切都要围l休息和放松来进行。床本n的h值可以根据您的预来调整Q但是请换上新床单、柔软的毛毯和被子。不一定花上很多钱Q但请别买最便宜的那些,因ؓ品质难以保证。卧室里最好准备一个放换洗物的篮子,来防止卧室变的ؕp糟到处都是换洗物?lt;/span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">一般的卧室里都会有Q梳妆台、床头柜、桌子等{等{,可是q些真的有必要么Q想想看Q卧室里只有一张床、一个物篮子和一个中型的C感十的台灯在你的床头柜上,其他q干净净那是怎样一副景象?家具很贵Q所以一定要x楚适不适合攑֜你想要的U环境中?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"><img title="1446248007742301.jpg" alt="1446248007742301.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171206/1512530450337337.jpg" width="550" height="590" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 590px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">客厅</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">如果l常在客厅娱乐或者会客,q里则应该是重点调整的地斏V首先是沙发Q作为核心摆Ӟ我们通常会希望舒适和安逸,那么一个可以h着的沙发是一个非常棒的选择。当然别忘了布设地毯Q这可以让家庭的氛围出现巨大转折Qƈ且可以吸收噪韌室内更安静。几何图案是最l典的选择。客厅是很需要注意照明的地方Q无论白天还是夜晚都需要考虑刎ͼ在这个室内的人有充的光U来适应阅读、看电视{需要,当然Z保护隐私Q窗口的灯光请减到最,条g的话最好在戉K里准备遮光窗帘?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"><img title="1446248017879413.jpg" alt="1446248017879413.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171206/1512530451683220.jpg" width="550" height="366" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 366px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">室</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">室不是个仅仅让你上厕所的地方,增加个除物架会让q里整洁许多。几只蜡烛不贵,但是能大q度改善q里的气呛_情调。加上防滑垫让这里更安全Q新的挂杆也会有不少可用之处Q墙上的挂架会让I间更加整洁舒适?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"><img title="1446248026971966.jpg" alt="1446248026971966.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171206/1512530451959695.jpg" width="550" height="833" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 833px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">书房</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">通常q里是我们办公的地方。工作中q多的干C让我们经常被打断。桌子、椅子、电脑、台灯和|物Ӟq些p够了。千万不要让q多的东西进入你的空间来打ؕ你的思维。做个假设:如果你看C个办公室里什么都有,而另一个办公室里只有办公用品你会怎么想两个办公室的主人?哪个更专注?</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"><img title="1446248035299377.jpg" alt="1446248035299377.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171206/1512530451164420.jpg" width="550" height="544" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 544px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">厨房</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 微Y雅黑, &#39;Microsoft YaHei&#39;;">q是客厅之外大多Ch在家里经常待着的地斏V简U意味着条理Q所以请量的东西挂在墙上。如果不惌厨房看v来像蔬菜沙拉Q最好的办法是将所有餐h成不锈钢和玻璃制品,q样看上L整洁q净Qƈ且容易清理。ؓ了时不时酌一杯,你得有几个小ȝ杯,U条明快造型单的那种?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1446248042941682.jpg" alt="1446248042941682.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171206/1512530451603455.jpg" width="550" height="697" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 697px;"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69974" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69974" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Wed, 06 Dec 2017 03:26:36 GMT FineBornChina 极简风格Q时而经典的家居风格之一Q有一U永不退行的魅力,它精致而简z、包含着无限的张力和未来感,l节之中透露品味。然而在我们的现实生zM惌安做到z明快却 <![CDATA[丽不“冻”h 冬季时尚I指南]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1130/69973.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">寒冬到来Q让仙女们烦恼的是,冬天意味着刺骨的寒风逼得我们I的像个花p,又臃肿又老气。本来冬天就是一成不变的压抑沉闷Q如何通过时尚着装技巧,让你看v来美丽动人,既时又保暖呢?</span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006320396095.jpg" title="1512006320396095.jpg" alt="16464638_212446995826627_3886113420470124544_n-e1488412949708-600x0.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">冬天里的时尚Q关键在于合理的I着比例以及U理的质感。比如:</span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q厚实的着装与合理的n材比例,比如线型的加绒护腿长袜让你的腿看v来苗条却温暖Q以此来qW重的外套带来的臃肿感;另一斚wQ雪地靴是冬天最保暖的舒适鞋子,但要搭配合n的上,才不至于W拙。此外,线型的长外套也是呈C雅与时尚的最x式,最大呈现嘪显n材。利用不同面料来为冬季风格增加层ơ感Q如蕾丝、天鹅绒的؜搭给毛针织物增加女性气质,在羊毛衫下露丝裙Q温柔而优雅?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006384925048.jpg" style="" title="1512006384925048.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006384714618.jpg" style="" title="1512006384714618.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">冬天里的时尚Q掌握风格分层穿搭的艺术Q时就在n辏V时一向擅长打破规则,如果天气不太L话,不妨紧跟双丹宁流行趋势,试深浅Ҏ的牛仔单品进行搭配。此外,高领毛也是每年冬天不可忽视的主角,温暖贴n的高领毛搭配冬季大外套Q带来冲LQ另外,不要x玩弄色彩,黑色搭配黑色是高U的Q灰色外套下的灰色毛看h高雅Q但是玩转不同的l合也很有趣?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006430893017.jpg" style="" title="1512006430893017.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006430440609.jpg" style="" title="1512006430440609.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006430609587.jpg" style="" title="1512006430609587.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006430475843.jpg" style="" title="1512006430475843.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006430310450.jpg" style="" title="1512006430310450.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">不要忽视冬季配饰的时力量,温暖之于Qؓ着装添加时感。帽子是凚w型的毫无,令你的着装焕然一新。宣a围巾是一U简单的方式来照亮一w普通的冬季着装,大胆的图案、鲜艳的颜色以及花样的印׃Q性搭。手套开启优雅的一天,</span>50<span style="font-family:宋体">q代的皮手套或者优雅淑女的长手套,是气质的最佳代a。在冬天一w黑白灰的中性色着装上Q用配g来带来春天的感觉Q扫d天的阴霾Q是最毫不费力却又能够保持时尚的最x式?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006489490410.jpg" style="" title="1512006489490410.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006489359294.jpg" style="" title="1512006489359294.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006489492685.jpg" style="" title="1512006489492685.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006489814446.jpg" style="" title="1512006489814446.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006489739248.jpg" style="" title="1512006489739248.jpg"/></p><p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"></span></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69973" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69973" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 02 Dec 2017 01:43:44 GMT FineBornChina 寒冬到来Q让仙女们烦恼的是,冬天意味着刺骨的寒风逼得我们I的像个花p,又臃肿又老气。本来冬天就是一成不变的压抑沉闷Q如何通过时尚着装技巧,让你看v来美丽动人,?/comments> <![CDATA[温暖D q个冬天有它不一样]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1130/69972.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">如果x时尚博客Q你会发现很多时家居装饰的博客或?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">instagram</span><span style="font-family: 宋体;">里最常出镜的是毛l绒的羊毛地毯,舒适而充满时感Q更让h感觉高大上。白色的柔Y触感更是让h喜爱不已Q而它的舒适ƈ非适用于寒冬时节,更是每个季节都合适。家居中因ؓ有了毛地毯而变得更加具有品位与DQ这也是毛地毯深受众多时尚达h们喜q原因?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1447578640483001.jpg" alt="rug-6-620x411.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006088284944.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img title="1447578650311647.jpg" alt="strawberry+hills-634x473.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006088198454.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">蓬松柔Y的羊毛ؓC家居提供好的家居装饎ͼ无论是坐垫或者地毯都是舒适而温暖的?lt;/span><span style="font-family: 宋体;">毛地毯能够增强家居室内装饰Qƈ且有多种方式来装C的家居。无论是作ؓ柔Y的床上用品、枕头、坐垫或者地毯等Q羊毛特有的奇的温暖触感也非常适合宝宝的婴儿房或者儿童房?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">100%</span><span style="font-family: 宋体;">的羊毛是全天然的Q这些天然纤l就像呼怸栯Ӟ创造一个舒适的恒温效果Q即使是在夏天你也会喜欢q种舒适的触感。羊毛地毯可以用来打造舒适与׃区,能够让你的孩子在地板上自由快乐的玩耍或休息?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578673642088.jpg" alt="rug-1-620x481.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006089537848.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578686412598.jpg" alt="1 Soften-Up-Hard-Chair.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006089237097.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲羊毛毯完美装饰家居中的椅子上,舒适而柔软的触感?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578696917305.jpg" alt="2 Revamp-Vintage-Furniture.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006089310502.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲一块羊毛毯能够完全改变一张旧椅子、桌子或沙发?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578705104042.jpg" alt="3 Prepare-Baby-Play.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006090412702.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲毛l绒的羊毛地毯是?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">baby</span><span style="font-family: 宋体;">的舒适乐园的理想补充Q完避免了跌倒与坚硬的磕?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578714307936.jpg" alt="4 Accessorize-Your-Office.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006090453812.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲柔软的毛毯能够Y化你的办公室环境Q让你更加舒适地办公?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578721426136.jpg" alt="5 Use-Creative-Coffee-Table.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006090407993.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲把毛毯放在咖啡桌上能够{变一个独特的</span><span style="font-family: Calibri;">look</span><span style="font-family: 宋体;">Q别致而奢华?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578729961796.jpg" alt="6 DIY-Your-Dressing-Room.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006090648513.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲特别的家具搭配优雅的羊毛毯Q成为家居的一套风景线?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578737542210.jpg" alt="7 Add-Sophisticated-Touch-Your-College-Furniture.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006091243322.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲想要有高大上的试间吗Q买一块舒适的毛毯即可实现?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578745897094.jpg" alt="8 Contrast-Colors.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006092605546.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲柔软的毛搭配不同材质的皮质沙发,让你的客厅有一个引人注目的焦点?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1447578756519190.jpg" alt="9 Designate-Space-Drinks.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171130/1512006093813150.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">▲羊l地毯也能够创造一个独特的I间Q将之{化ؓ舒适的׃或装饰区域?lt;/span></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69972" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69972" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 30 Nov 2017 01:51:08 GMT FineBornChina 如果x时尚博客Q你会发现很多时家居装饰的博客或?instagram 里最常出镜的是毛l绒的羊毛地毯,舒适而充满时感Q更让h感觉高大上。白色的柔Y触感更是让h喜爱不已Q?/comments> <![CDATA[风格Q灰色穿出气质来]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1128/69971.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">灰色Q永q是每年冬天的主题,它是l典不会q时的色调,百搭的风根{然而如何蟩q色单调的色彩Q搭配出全新的感觉,让着装立Mq_q阶到轻村ֈ致范儿,是一U学问。这个冬天,灰色不可~少Q尝试ؓ它注入新鲜的zd吧?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828397391964.jpg" title="1511828260690680.jpg" alt="Grey-Coat-4-540x0.jpg"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">灰色外套的百变穿?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">灰色外套癑֏又百搭,q是一个完的办公室着装单品,它体现职业感与专业性。在你的工作日穿搭中Q选择一仉灰色外套叠穿在黑色裙裤上Q搭配裸色高跟鞋Q即是完的办公?lt;/span>look<span style="font-family:宋体">。也讔R色的外套也有职业化Ş象,但是灰色打破沉闷Q让着装看h有趣一些?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828398115858.jpg" title="1511828293665669.jpg" alt="Grey-Coat-Outfits-7-e1488055102972-600x0.jpg"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">和朋友出L步的休闲旉Q穿上牛仔裤和靴子,搭配灰色外套以及大号围巾Q也是一U轻村ֈ致感Q如果你正在愁约会穿什么,找一仉丽的裙子Q外搭灰色外套,能够让你看v来既优雅又有内涵Q如果是工作服,灰色外套搭配黑色铅笔裙和白衬衫是l典l合Q此外,U唇来修饰脸型,d光彩是重要的点睛之笔?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828398340696.jpg" style="" title="1511828337584510.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828399687068.jpg" style="" title="1511828337656804.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">像时博M样分层穿?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">在冬天,分层I是至关重要的技巧,如果你不惌自己看v来很臃肿的话。用特大L毛搭配紧n裤或牛仔裤,把你的灰色长外套叠穿Q用高跟靴来完善你的装备Q如果n材娇,那么试着挑一件短Ƅ色外套,用精致腰带来凸显你的腰nQ也是不错的选择。此Ӟ搭配一件裙子,q种沙漏型的着装会让你的n材看h很棒。夹克外套,叠穿在高领毛之上,用香烟裤及皮鞋来塑造别致的巴黎风格Q如果你需要参加晚_选择一件宽杄长裙当晚C服Q再搭配一件性感的开衫,以及_致的高跟鞋Q性感却舒适?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828401197302.jpg" style="" title="1511828377913830.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828401334523.jpg" style="" title="1511828377601782.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">加入行的颜?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">灰色惌注入一些活力,行的颜色必不可,U色毛搭配黑色紧n裤,再套上灰色外套和皮靴来完成街头风|如果你喜Ƣ配Ӟ那么d一个大胆的_色包袋Q时感时产生。如果是一w单色着装,那么一双明亮引人注目的鞋子是一个伟大的时尚宣言?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828402780458.jpg" title="1511828377828977.jpg" style="white-space: normal;"/></span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828447526397.jpg" style="" title="1511828447526397.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828447717581.jpg" style="" title="1511828447717581.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828447527433.jpg" style="" title="1511828447527433.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171128/1511828458147249.jpg" title="1511828458147249.jpg"/></p><p></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69971" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69971" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 28 Nov 2017 01:14:57 GMT FineBornChina 灰色Q永q是每年冬天的主题,它是l典不会q时的色调,百搭的风根{然而如何蟩q色单调的色彩Q搭配出全新的感觉,让着装立Mq_q阶到轻村ֈ致范儿,是一U学问。这?/comments> <![CDATA[冬季行 | 旉大长腿,没它可不行]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1125/69970.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q入冬Q所有的服装装备都得再上升一?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">levelQ才能抵得住不断袭击而来的寒冗鞋子的选择不再是简单的高跟鞋、休闲鞋了,那都不够保暖Q最基本的靴子才是冬天的行走的必备配件。以下是<span style="font-family: Calibri;">5</span>U不同的靴子Q看你喜Ƣ哪U类型:</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1478137635118584.jpg" border="0" alt="1478137635118584.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171125/1511613831119294.jpg" width="650" height="325" style="width: 650px; height: 325px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">抛光头?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">头高跟靴可谓是靴子界的黑裙,l典U还昄Q更是OL的必备配Ӟ在冬天代曉K跟鞋的好选择。Q何造型配上一双尖头靴Q时髦度卛_d,即天气再寒P也跟通过服装与鞋子穿出应该有的气场,显_英气质?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1478137651372817.jpg" border="0" alt="1478137651372817.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171125/1511613831767292.jpg" width="650" height="325" style="width: 650px; height: 325px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">_跟?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">W重的粗跟靴Iv来更加舒适,也有一定的酷帅感,无论是中性着装还是个性着装都能hold住。而它的笨重感在冬季一w后装的映衬下倒也和谐Q不会有头重脚轻的视觉感?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1478137666647502.jpg" border="0" alt="1478137666647502.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171125/1511613832463684.jpg" width="650" height="325" style="width: 650px; height: 325px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">摩托?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">虽然对很多男性来_摩托靴属于较Z业的装备配gQ但是在q个中性盛行的q代Q女生玩转vh的时尚单品也很熟稔Q摩托靴配皮革夹克,是另外一U酷帅的感觉?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1478137682798204.jpg" border="0" alt="1478137682798204.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171125/1511613832241055.jpg" width="650" height="433" style="width: 650px; height: 433px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q膝镉K</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q膝镉K可谓是冬季必备,它带l爱I裙子的女生关于冬季更多搭配的可能,无论搭配紧n裤还是裙装,都很Ҏ塑造一双大长腿的错觉,效果很棒。黑色最为经典,如果惌时尚气息更浓郁,鲜艳的色彩也是好选择?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1478137699938928.jpg" border="0" alt="1478137699938928.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171125/1511613832374693.jpg" width="650" height="325" style="width: 650px; height: 325px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">波西c亚?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">波西c亚风通常l我们很自由、浪漫、不的感觉Q而时更多以回潮复古70s的方式来致敬。而L西米亚短靴通常在一些音乐节很容易看到它的n影,无论是在l节点缀、靴型、色彩上都有着更加郁O气质Q因而它更加休闲Q却很别_从牛仔裤到裙摆飘扬的长裙Q都能很好的<span style="font-family: Calibri;">hold</span>住?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"><img title="1478137715867998.jpg" border="0" alt="1478137715867998.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171125/1511613832404046.jpg" width="650" height="433" style="width: 650px; height: 433px;"/></span></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69970" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69970" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 25 Nov 2017 12:43:49 GMT FineBornChina q入冬Q所有的服装装备都得再上升一?levelQ才能抵得住不断袭击而来的寒冗鞋子的选择不再是简单的高跟鞋、休闲鞋了,那都不够保暖Q最基本的靴子才是冬天的行走的必 <![CDATA[皮草为冬季而生 | 高贵冯 壕而不土]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1123/69969.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q一D|_寒潮接二q三地来_让我们感慨真正的冬天l于来了。很多地斚w已经下了今年W一场雪Q虽焉已经很习惯,然而每q第一场雪依然让h小的心动了一下。冬天,我们拿什么来暖n体呢Q最奢华的莫q于皮草大Q它是专属寒冷季节的豪华单品Q拯救我们于严寒之中Q就q明星、时博M都难挡它的诱惑?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511395985998281.jpg" title="1511395780870984.jpg" width="680" height="453" border="0" vspace="0" alt="1511395780870984.jpg" style="white-space: normal; width: 680px; height: 453px;"/></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511395985666903.jpg" style="width: 680px; height: 453px;" title="1511395780606560.jpg" width="680" height="453" border="0" vspace="0" alt="1511395780606560.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511395986688068.jpg" title="1511395898129566.jpg" alt="1511395898129566.jpg" width="680" height="422" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 422px;"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">皮草大q种单品很神奇,I不好就像土豪大ƾ一hQ夸,除了向h们炫耀有钱L之外,g剩下的就是土字。如果穿得好的话Q簇拥着w上的皮草,搭配合适的单品衬托w体柔美的曲U,高贵的气质显露出来,却不q分张扬Q这是明星们穿出皮草的有范儿与气场?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511395987937603.jpg" title="1511395858148295.jpg" alt="1511395858148295.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" style="text-align: center; white-space: normal; width: 680px; height: 340px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">其实皮草大也是时尚博主们在冬天用来凚w型最多的单品之一Q从l典的款式、前卫的设计、时髦的版型Q鲜艳的色彩Q以将皮草大变成一件宣a单品Q穿出属于自q时尚态度。穿上皮草大的好处在于Q一件以抵御寒P你不需要再叠穿大外套,内搭厚毛、围巄单品Q会令你的n体被紧紧的束~。而最好搭配的单品则是我们最为常见的基本ƾ,q样一w搭配才不会q于复杂。比如牛仔布?lt;/span>T<span style="font-family:宋体">恤衫、毛、裸靴、及膝长靴、运动鞋、连帽衫{。如果你惌看v来更加出彩,可以搭配高跟鞋、皮革、小C服、大胆的U唇{,让你的Ş象更加脱颖而出?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396009729515.jpg" style="" title="1511396009729515.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396009654275.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1511396009654275.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1511396009654275.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396009459165.jpg" style="width: 564px; height: 788px;" title="1511396009459165.jpg" width="564" height="788" border="0" vspace="0" alt="1511396009459165.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396009329157.jpg" style="" title="1511396009329157.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396009650891.jpg" style="" title="1511396009650891.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396010665135.jpg" style="" title="1511396010665135.jpg"/></p><p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">2018</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q热烈欢q那些有着巨大宣言的拉风皮草大,镉K的皮草外套,比以往M时候都要拉风、醒目。而皮草大演l到今天Q也已经不再是上社会的妇女专属了,而是M一个喜Ƣ凹造型的时潮h士都可以N。它的多h远于你的惌Q有休闲风格、运动风?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">hobo</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">风、简U风、复古风{。只要你能够NQ都可以情试?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396143773346.jpg" title="1511396143773346.jpg" width="564" height="847" border="0" vspace="0" alt="1511396143773346.jpg" style="width: 564px; height: 847px;"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396143255006.jpg" title="1511396143255006.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1511396143255006.jpg" style="width: 564px; height: 846px;"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396144326419.jpg" style="width: 564px; height: 749px;" title="1511396144326419.jpg" width="564" height="749" border="0" vspace="0" alt="1511396144326419.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396144374821.jpg" style="" title="1511396144374821.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396145459030.jpg" style="" title="1511396145459030.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396145809223.jpg" style="" title="1511396145809223.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396145190319.jpg" style="" title="1511396145190319.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396146541577.jpg" style="" title="1511396146541577.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396146604273.jpg" style="width: 564px; height: 847px;" title="1511396146604273.jpg" width="564" height="847" border="0" vspace="0" alt="1511396146604273.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396145666191.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1511396145666191.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1511396145666191.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396149644796.jpg" title="1511396149644796.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396149875803.jpg" style="" title="1511396149875803.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171123/1511396147920134.jpg" title="1511396147920134.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69969" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69969" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 23 Nov 2017 01:07:58 GMT FineBornChina q一D|_寒潮接二q三地来_让我们感慨真正的冬天l于来了。很多地斚w已经下了今年W一场雪Q虽焉已经很习惯,然而每q第一场雪依然让h小的心动了一下。冬天,?/comments> <![CDATA[走进时尚博主办公?| 家居够有?品什么]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1122/69968.html <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">时尚博主们的品都是有目qQ轻而易举掌握最新潮,随时彰显时尚dQ随地凹Z众不同的潮流姿态。最令h慕的不仅于此,q有一份o的时尚工作Q多Co人眼q݋q帽间。在我们看来Q她们就是上天眷儡一hQ永q光鲜亮丽,丽与智慧共存。时博M的生zd此缤UP也自然少不了让我们ؓ之向往的办公室。时属于创造性行业,创造美与创意的产物。那么,让我们来ƣ赏时尚博主们的办公室吧Qؓ你的家居借鉴灉|Q注入一Ҏ气息?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283552792060.jpg" title="1511283552792060.jpg" alt="1511283552792060.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 340px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">对于时尚博主来说Q最擅长用着与配饰装扮自己,同时Q这些极富张力的时尚单品Q随便一两g拿出来作为摆N_令空间变?lt;/span>fashion与品位十뀂比如毛茸茸的皮草坐垫、金色的配g与迷人的摆g{等Qo办公室充满了时尚的气息?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283600947713.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511283600947713.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511283600947713.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283600587126.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511283600587126.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511283600587126.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">2018q是p调盛行的一q_p调打造更秘的家居空__致的古兔R格创造舒适而有质感的家居生z,q同办公环境都充满格调。与p调最为搭配的无疑是白Ԍ白色的桌椅与办公桌,与深色背景搭配经怸_致。尽是黑白色搭配,但是有着明亮的光U与触感极佳的毛l面料进行装点,华丽而安逸的I间无处不是舒适而优雅的氛围。n处其中,心情都变得明朗v来,让一天变得更加有zd而充满希望?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283657400540.jpg" style="width: 680px; height: 444px;" title="1511283657400540.jpg" width="680" height="444" border="0" vspace="0" alt="1511283657400540.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283657448721.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511283657448721.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511283657448721.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">然而想要华丽的黑色更加h质感Q当你选择华丽的黑色家hQ可以添加以下时家居单品:</span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·增加势中你最为满意的行元素</span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·把一些自然元素增加到你的家居之中</span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·投资质量好的桌椅</span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·增加装饰l节Qo风格更加有趣</span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">·p的装C白色的办公家具作为搭?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283724548166.jpg" style="" title="1511283724548166.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283724240388.jpg" style="" title="1511283724240388.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">大量的照片可以粘贴在墙上Q以及厚厚的杂志和书本,能够反映Z的兴与爱好Q另外,书柜、橱柜、抽屉等量能够凸显视觉的美观,用你的首饰、鞋子、服装、箱包与香水{配饰进行装饎ͼ在细节上做到_致而美好,当然Q鲜花是必不可少的?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283796867055.jpg" style="" title="1511283796867055.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283796990061.jpg" style="" title="1511283796990061.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283797356227.jpg" style="" title="1511283797356227.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283796614629.jpg" style="" title="1511283796614629.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283797895765.jpg" style="width: 564px; height: 564px;" title="1511283797895765.jpg" width="564" height="564" border="0" vspace="0" alt="1511283797895765.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283797414540.jpg" style="width: 564px; height: 750px;" title="1511283797414540.jpg" width="564" height="750" border="0" vspace="0" alt="1511283797414540.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283797469865.jpg" style="" title="1511283797469865.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283797893716.jpg" style="width: 564px; height: 423px;" title="1511283797893716.jpg" width="564" height="423" border="0" vspace="0" alt="1511283797893716.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283826243927.jpg" style="" title="1511283826243927.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283826303406.jpg" style="width: 564px; height: 564px;" title="1511283826303406.jpg" width="564" height="564" border="0" vspace="0" alt="1511283826303406.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283826681867.jpg" style="" title="1511283826681867.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283826589860.jpg" title="1511283826589860.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1511283826589860.jpg" style="width: 564px; height: 846px;"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283827365127.jpg" style="" title="1511283827365127.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283827321742.jpg" style="width: 564px; height: 801px;" title="1511283827321742.jpg" width="564" height="801" border="0" vspace="0" alt="1511283827321742.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171122/1511283828754345.jpg" style="" title="1511283828754345.jpg"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69968" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69968" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Wed, 22 Nov 2017 02:57:49 GMT FineBornChina 时尚博主们的品都是有目qQ轻而易举掌握最新潮,随时彰显时尚dQ随地凹Z众不同的潮流姿态。最令h慕的不仅于此,q有一份o的时尚工作Q多Co人眼q݋ <![CDATA[单色pL?| 颜色少时髦]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1118/69967.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">没有什么着装像比单色系着装那样同时拥有奢华、丰富、极、时、优雅等关键词来形容Q而单色着装也完美适合办公室着装、晚宴、鸡N会、约会之夜等场合Q精致而抛光。从头到脚都是一U颜Ԍ有不同深的变化Q却更有层次感,风格l一Q简单叠加搭配,优雅而简U美好?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004782779659.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004566499532.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004566499532.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004783359789.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004566271806.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004566271806.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">值得注意的是Q将单色着装玩?lt;/span>666<span style="font-family:宋体">的是我们的卡戴珊奛_Q她可谓是将单色pȝ装演l得淋漓致的时髦女人,从一w紧w裙到长外套Q到高跟鞋及手拿包,一w单色系着装已l成Z她的风格Q而这风格她的n材优势发挥到十分Q丰满却不显臃肿Q还有些l细品味。比如关键的l节Q太阳镜、及腰的长发、没有珠宝进行修饰等l节成就了她的素雅,与我们所期望的富婆Ş象区分开来,却能感觉到奢华着装的风范?lt;/span></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004784824568.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004661726104.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004661726104.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004785273044.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004661451812.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004661451812.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004787974004.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004661872556.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004661872556.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">另一个单色着装女王是时尚博主</span>Micah Gianneli<span style="font-family:宋体">Q她更是单色着装演l出另外一U境界。不同于卡戴珊的单干净Q没有配Ӟ</span><span style="font-family:Calibri">Micah Gianneli</span><span style="font-family:宋体">正好相反Q妆宏V发型、珠宝、皮带、包袋、别针等{全副武装,管是单色系着装,但颜色的选择却不是简单的黑白灎ͼ而是银色、粉艌Ӏ金艌Ӏ蓝色等能够之凸显的色彩,材质与设计上更是奢华Q皮草外套、紧w胸、网眼紧w裙{,但凡能凸显胸部、臀部及腉K的元素一概不落,虽是单色pȝ装,却大胆而自信,自q成性感万hq?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004787842078.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004765462646.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004765462646.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004788789268.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004765252035.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004765252035.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">2018<span style="font-family:宋体">q的单色pȝ装更加趋向中性色调,灰色、褐色等依然是热门的颜色。如果不甘素淡,也可以选择新颖而充满活力的U色Q或者^静却深沉的蓝Ԍ但色彩上的抓人眼球,在别的搭配方面应该保持简U,_致珠宝与少量配Ӟ在风g锦上添花。以下是一些灵感:</span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004789610286.jpg" title="1511004765820463.jpg" style="white-space: normal; width: 680px; height: 340px;" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004765820463.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004927254693.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004927254693.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004927254693.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511004927417777.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1511004927417777.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1511004927417777.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005036491548.jpg" style="" title="1511005036491548.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005036730224.jpg" style="" title="1511005036730224.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005036723352.jpg" style="" title="1511005036723352.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005036608638.jpg" style="" title="1511005036608638.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005036917743.jpg" style="" title="1511005036917743.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005036920643.jpg" style="" title="1511005036920643.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005037477710.jpg" style="" title="1511005037477710.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005037461913.jpg" style="" title="1511005037461913.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005037744989.jpg" style="" title="1511005037744989.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005038766382.jpg" style="" title="1511005038766382.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005038477639.jpg" style="" title="1511005038477639.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005038412302.jpg" style="" title="1511005038412302.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005037218407.jpg" style="" title="1511005037218407.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005039455793.jpg" style="" title="1511005039455793.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005039578628.jpg" style="" title="1511005039578628.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005039738218.jpg" style="" title="1511005039738218.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005039536475.jpg" style="" title="1511005039536475.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171118/1511005037931250.jpg" style="" title="1511005037931250.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69967" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69967" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 18 Nov 2017 11:37:27 GMT FineBornChina 没有什么着装像比单色系着装那样同时拥有奢华、丰富、极、时、优雅等关键词来形容Q而单色着装也完美适合办公室着装、晚宴、鸡N会、约会之夜等场合Q精致而抛光。从?/comments> <![CDATA[黑白逼格 | 室也走h风]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1117/69966.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">黑色与白色是最好的颜色l合Q这两种颜色有着最大对比度Q分别代表优雅与力量。黑色的力量能够一眼摄人心,而纯净的白色却宛如天一般存在。若是将q两个颜色应用于家居风格之中Q即刻装饰出一个复杂而经典,却有着时尚大片般的气息。今天,</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Fine Born China</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">带来一些黑白设计的室灉|发想Q希望能l你带来一些设?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">idea</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q让你的室风格永远不会q时?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880698772081.jpg" title="1510880698772081.jpg" alt="1510880698772081.jpg" width="680" height="907" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 907px;"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q净的黑色似乎没有一丝杂质与灰尘Q用许白色作ؓ修饰Q白色中U条破碎的墙壁,以及白色Q在黑色的空间里孑然独立Q带着与生俱来的气质,赋予q个I间永恒不变的风根{?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880730341333.jpg" title="1510880730341333.jpg" alt="1510880730341333.jpg" width="680" height="452" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 452px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">服装的时尚元素波点应用到家居中Q也是一U创新。黑色L点的白色LQo整个I间复杂而精_丝毫不显I洞。而黑色的更成为家居中的焦点,带着生活的品质感Qo目不忘?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880758656382.jpg" title="1510880758656382.jpg" alt="1510880758656382.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 340px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">看v来精致而有质感Q这件ʎ室采用了黑色大理矌U富有纹理的材质装饰了壁柜,用白色略带粗p的L装饰了墙壁,地板却用温暖而朴实的木板Q又用了金色水笼l、摆件以及鲜花、绘ȝq行点缀Q共同创造了qgU理丰富的ʎ室?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880784687950.jpg" title="1510880784687950.jpg" alt="1510880784687950.jpg" width="680" height="869" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 869px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">混合L的图案ؓ白色的ʎ室增加一些更有质感的l节Q温暖的吊灯在ʎ~怸面,可以惌当灯光打下来的时候,那种温柔与迷人的光线令整个n心状态完全放松,而大H外面的风景Q更为白色ʎ室增加生机勃勃的色彩?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880815701619.jpg" title="1510880815701619.jpg" alt="1510880815701619.jpg" width="680" height="680" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 680px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">梦般的室Q就像来到时博ȝUhI间Q充满着_致的生zd质与独特的生zd呟뀂长方Ş设计的ʎ~,新颖别致Q在黑色的墙壁背景下Q干净凸显。黑色的奢华吊灯Q旁边的鲜花与各式ʎ室用品,仿若酒店的精致服务,让h舒心?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">MORE BLACK AND WHITE BATHROOM DESIGN IDEAS</span><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880908473133.jpg" title="1510880908473133.jpg" width="680" height="510" border="0" vspace="0" alt="1510880908473133.jpg" style="width: 680px; height: 510px;"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880908314936.jpg" style="width: 680px; height: 906px;" title="1510880908314936.jpg" width="680" height="906" border="0" vspace="0" alt="1510880908314936.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880908889921.jpg" style="width: 680px; height: 954px;" title="1510880908889921.jpg" width="680" height="954" border="0" vspace="0" alt="1510880908889921.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880909760428.jpg" style="width: 680px; height: 850px;" title="1510880909760428.jpg" width="680" height="850" border="0" vspace="0" alt="1510880909760428.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171117/1510880909213322.jpg" style="width: 680px; height: 1023px;" title="1510880909213322.jpg" width="680" height="1023" border="0" vspace="0" alt="1510880909213322.jpg"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69966" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69966" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Fri, 17 Nov 2017 01:13:20 GMT FineBornChina 黑色与白色是最好的颜色l合Q这两种颜色有着最大对比度Q分别代表优雅与力量。黑色的力量能够一眼摄人心,而纯净的白色却宛如天一般存在。若是将q两个颜色应用于家居?/comments> <![CDATA[美I 跟冷冬say noQ]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1115/69965.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">最q寒不断,北京l于下了W一场雪</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">~在寒L天气里想要穿得更加保暖,同时兼具时尚Q或许是一仉以驾驭的事情。风度与温度g难以不可同时相处Q也令h难以抉择。其实,只要学得一些着装技巧,你的冬季也能变得格外时尚与舒适?lt;/span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">l一色调</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">冬天意味着分层Q也是说你可以情玩{U理、颜色与轮廓。但如果惌分层IQ那么最好在色调上保持统一Q以此让你的着装不会显得过于ؕ。同色调Q可以由入深,为着装增加层ơ感Q比如米色毛外面是色针织背心Q最外面才是D_呢大?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1479775850278591.jpg" alt="1 360截图-4016386.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171115/1510732943228110.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">惹眼色块</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">l一色调的对立面Q色块碰撞也是冬天的一U着装技巧,它不仅能够瞬间增L髦感Q能够o你的着装熾放明亮的色彩Q也能在阴冷的冬季里令h眼前一亮,此外Q你的心情也会在潜移默化中愉悦v来?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1479775858796548.jpg" alt="2 360截图-4031596.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171115/1510732944262982.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">毛茸茸外?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">管有着动物保护的争议,但咱们可以穿人造皮草外套啊~因ؓ皮草Q始l没有远L秀场的钟爱。它是如此温暖、舒适、奢华、高贵,考虑到它的昂贉|,入手l典的色调与ƑּQ更加百搭,即ɘq两q穿依然不过时?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1479775865499462.jpg" alt="3 360截图-4045714.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171115/1510732944148994.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">拉风长外?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">长外套是冬天抵M寒冷不可~少的挡风单品,因ؓ长,它能让你走在大街上有着像超U巨星一L感觉QU走路都带风的潇z有时o人着q此外,你也可以遵@?长原则,内搭情地穿着短裙或短裤,再搭配长靴与保暖打底裤,满你对冬天时尚的多层惟?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1479775874489321.jpg" alt="4 360截图-4060518.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171115/1510732944977541.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q膝镉K</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q膝镉K也是冬天大火的时单品,几乎明星达h都必备。虽然它的设计有一点点令h不舒服,当你弯着膝盖的时候。尽如此,它依然很时尚Q在时尚的同时也能保暖的腉KQ塑造一U大长腿的感觉?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"><img title="1479775881306918.jpg" alt="5 360截图-4075900.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171115/1510732951706336.jpg"/></span></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69965" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69965" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Wed, 15 Nov 2017 08:22:15 GMT FineBornChina 最q寒不断,北京l于下了W一场雪 ~在寒L天气里想要穿得更加保暖,同时兼具时尚Q或许是一仉以驾驭的事情。风度与温度g难以不可同时相处Q也令h难以抉择。其实, <![CDATA[披上大Q你是英姿飒爽的女子]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1111/69964.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">每天夏天Q当我们都热C行的时候,׃思念那个冬天萧瑟的季节,披着大在寒风中I过Q风I过街角扬v裙摆的时候,裹紧w上的服,那种温暖的感觉。而冬天唯一让我们觉得很的是,可以试各种各样不同的大,复古的、奢华的、时髦的、军装风的、女性的、皮草的、皮革的、抛光的、慵懒的、长到脚t的潇洒、短到肚脐的帅气{,让我们以各种不同的面貌出玎ͼ也是U美好的期待?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510394978594434.jpg" style="width: 680px; height: 371px;" title="1510394978594434.jpg" width="680" height="371" border="0" vspace="0" alt="1510394978594434.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510394978893834.jpg" style="width: 680px; height: 500px;" title="1510394978893834.jpg" width="680" height="500" border="0" vspace="0" alt="1510394978893834.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">而设计师们在跑道上展C给我们的是一U奢华的h感,有一点复古,有一点华丽,甚至有一?lt;/span>80<span style="font-family:宋体">q代的极。?lt;/span><span style="font-family:Calibri">Gucci, Dolce &amp; Gabbana, Alexander McQueen</span><span style="font-family:宋体">q些大牌向我们呈C最奢华与优雅的大外套Q向我们说明Q?lt;/span><span style="font-family:Calibri">2018</span><span style="font-family:宋体">q的势是前沿的时尚宣言?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395040338806.jpg" style="" title="1510395040338806.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395040583769.jpg" style="" title="1510395040583769.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395040261052.jpg" style="" title="1510395040261052.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395041114144.jpg" style="" title="1510395041114144.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">那么Q?lt;/span>2018<span style="font-family:宋体">q到底流行什么大呢Q皮草大、彩色皮草大、印花外套、军事风风格、迷人的、长外套、束腰外套、皮革外套、极外套、驼色外套、明亮的色彩、宣a外套?lt;/span><span style="font-family:Calibri">oversized</span><span style="font-family:宋体">外套{。你会说Q几乎所有外套都늛了。是的,所有。短Ƒ֤套的风格g已经失去了优势,?lt;/span><span style="font-family:Calibri">A</span><span style="font-family:宋体">字大外套已l失M吸引力?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395096253212.jpg" style="" title="1510395096253212.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395096640970.jpg" style="" title="1510395096640970.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395096900739.jpg" style="" title="1510395096900739.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395097703571.jpg" style="" title="1510395097703571.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">2018<span style="font-family:宋体">q的势更偏向于一U低调的华丽与永恒的优雅Q驼色外套、黑色外套,裸色、灰色及褐色{所有灰色相q的颜色所l成的世界,宽阔的肩膀Q超长的裙摆及个性的设计Q都_l典而永恒?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395170749080.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1510395170749080.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1510395170749080.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395170129054.jpg" style="" title="1510395170129054.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395170812789.jpg" style="" title="1510395170812789.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395171398062.jpg" style="" title="1510395171398062.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395171813001.jpg" style="" title="1510395171813001.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395171214643.jpg" style="" title="1510395171214643.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395171166647.jpg" style="" title="1510395171166647.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171111/1510395172826166.jpg" style="" title="1510395172826166.jpg"/></p><p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"></span></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69964" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69964" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 11 Nov 2017 10:18:12 GMT FineBornChina 每天夏天Q当我们都热C行的时候,׃思念那个冬天萧瑟的季节,披着大在寒风中I过Q风I过街角扬v裙摆的时候,裹紧w上的服,那种温暖的感觉。而冬天唯一让我们觉?/comments> <![CDATA[VINYL Trend 2018 塑料材质成为新势Q]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1109/69963.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Vinyl</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q所有塑料类型的ȝQ塑料材质的面料因其独有的光泽度以及度Q能很好地呈现设计廓形?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Vinyl</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">?皮革一h着很闪闪发光的光泽感,却不g片那般廉仗通过很多设计师在</span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">2018</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q春夏的</span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">collection</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">中大力呈?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Vinyl </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">材质的多h,其无限g展o我们咋舌与惊喜,由此我们看到Q?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">2018 Vinyl</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">是一个巨大的势Q红艌Ӏ黑?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Vinyl </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">单品会大D入R</span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Instagram</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">。如果你q不清楚</span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Vinyl </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">是个什么东东,那不妨来见识一下ؓ何时装精都爱它?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189317569521.jpg" title="1510188993731350.jpg" alt="1510188993731350.jpg" width="680" height="454" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 454px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">vinyl<span style="font-family:宋体">最大特点在于它的光泽,是U难以置信能够让全n发光的闪亮感Q却意外C持着优雅与时感Q很令h瞩目。如果穿着得当Q那么无论哪个年龄,在大多数场合Q它都一个不错的选择。然而,如果你错误地q行搭配Q过于活泼的单品与不恰当的发型进行搭配,只能让它看v来廉仗因此,可以试它与较为鲜明的面料q行搭配Q比如:~织、纯衬衫、皮草、毛U帽、厚重毛、连帽衫、运动服、运动鞋、粗花呢、方格图案,呈现的是质感与精_而非前卫风格。当然如果你惛_卡戴珊那样非常大胆的I着也未不可,大红?lt;/span><span style="font-family:Calibri">vinyl</span><span style="font-family:宋体">高跟鞋、大U色</span><span style="font-family:Calibri">vinyl</span><span style="font-family:宋体">外套搭配q你紧n裙以及渔|袜Q在大胆性感的\上越走越q?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189317996990.jpg" style="width: 680px; height: 379px;" title="1510189131956225.jpg" width="680" height="379" border="0" vspace="0" alt="1510189131956225.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189318553322.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1510189131597932.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1510189131597932.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189319202958.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1510189131887815.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1510189131887815.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">U色与黑色的</span>vinyl<span style="font-family:宋体">裤子是这一季最常见的单品,很好搭配厚实柔Y的毛?lt;/span><span style="font-family:Calibri">oversized</span><span style="font-family:宋体">夹克或者衬衫,单的裔R׃看v来很。如果想要性感风格Q高跟鞋是不二选择。而迷?lt;/span><span style="font-family:Calibri">vinyl</span><span style="font-family:宋体">裙则?lt;/span><span style="font-family:Calibri">T</span><span style="font-family:宋体">恤、高领毛、外套与及膝镉K很配?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189320384359.jpg" style="" title="1510189285883870.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189320603055.jpg" style="" title="1510189285972295.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189320705009.jpg" style="" title="1510189285880619.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189321659074.jpg" style="" title="1510189286839459.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189321898879.jpg" style="" title="1510189286409391.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189321559871.jpg" style="" title="1510189286237446.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189321795655.jpg" style="width: 564px; height: 431px;" title="1510189285719219.jpg" width="564" height="431" border="0" vspace="0" alt="1510189285719219.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189285814843.jpg" style="width: 550px; height: 825px;" title="1510189285814843.jpg" width="550" height="825" border="0" vspace="0" alt="1510189285814843.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">Vinyl<span style="font-family:宋体">外套则是一件宣a单品的存在,是Q何抛光的焦点Q时不时让自己成Z个闪闪的时尚明星Q也是一个很的体验?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190111990441.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1510190111990441.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1510190111990441.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190111252808.jpg" style="" title="1510190111252808.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190111637359.jpg" style="width: 564px; height: 847px;" title="1510190111637359.jpg" width="564" height="847" border="0" vspace="0" alt="1510190111637359.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190113877287.jpg" style="" title="1510190113877287.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190111610942.jpg" style="width: 564px; height: 564px;" title="1510190111610942.jpg" width="564" height="564" border="0" vspace="0" alt="1510190111610942.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190111365465.jpg" style="" title="1510190111365465.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">时尚圈的博主们似乎都׃?lt;/span>Vinyl <span style="font-family:宋体">单品Q包括裤子和q你裙,今年的时装周也能到处看到</span><span style="font-family:Calibri">Vinyl </span><span style="font-family:宋体">单品的光彩,成ؓ街头靓丽的风景线。U光泽与Ҏ感很独特Q能够一下子区分人群Q成颖而出的焦炏V?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510189324129976.jpg" title="1510189285971272.jpg" style="white-space: normal; width: 564px; height: 847px;" width="564" height="847" border="0" vspace="0" alt="1510189285971272.jpg"/>&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190304669279.jpg" title="1510190304669279.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190304391166.jpg" style="" title="1510190304391166.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190304936006.jpg" style="" title="1510190304936006.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190304175846.jpg" style="width: 564px; height: 846px;" title="1510190304175846.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" alt="1510190304175846.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190305468139.jpg" style="" title="1510190305468139.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190306480350.jpg" style="" title="1510190306480350.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190304681133.jpg" style="" title="1510190304681133.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190304622340.jpg" style="" title="1510190304622340.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171109/1510190306928986.jpg" style="width: 560px; height: 747px;" title="1510190306928986.jpg" width="560" height="747" border="0" vspace="0" alt="1510190306928986.jpg"/></p><p></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69963" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69963" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 09 Nov 2017 01:54:01 GMT FineBornChina Vinyl Q所有塑料类型的ȝQ塑料材质的面料因其独有的光泽度以及度Q能很好地呈现设计廓形?Vinyl ?皮革一h着很闪闪发光的光泽感,却不g片那般廉仗通过很多设计?/comments> <![CDATA[q阶I 冬天有范]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1107/69962.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">寒冷的冬季到来,惌在保暖的基础上穿着苗条展现时尚态度对于很多人来说是一仉以兼儡事情Q要风度不要温度对很多h来说也是不现实的选择。在寒冷面前Q选择时尚实在是一件勇气可嘉的事情Q但是我们真的是时尚和保暖只能选择其一吗?其实不然Q即使是厚重的冬季外套,我们也可以从细节入手,改变些许I习惯p够让你的冬季<span style="font-family: Calibri;">look</span>变得出彩。快拿出你的大外套来试冬季q阶I法则Q让自己在秋冬萧瑟中始终保持时尚有型?lt;/span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">束腰外套</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">风之所以ؓ很多人喜Ƣ,很大原因在于它能够通过腰带凸显你的腰nQ从而穿出风的气场与优雅姿态。如果你的外套ƈ非厚重的廓Ş大Q而是修nƑ֤套,那么可以选择用一条腰带装饰在大外套上,塑造你的腰w与苗条气质Q更可以让整?lt;span style="font-family: Calibri;">look</span>充满了女性化与柔气息。引人注目的腰带成ؓ点睛之笔Q打造你的时宣a。但误住的是,腰带的颜色不可与外套颜色一_最好是腰带有一些装饎ͼ能够为普通的大增加微妙层次感?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1447798896893469.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052082442758.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1447798897998275.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052082848736.jpg"/></p><p style="white-space: normal;">&nbsp;</p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">外套披在肩上</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q一个时有型的技?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">估计不用编提醒大家也都很熟悉了</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">~往常在很多时尚资讯和街拍中也能见到Q是很多时尚达h都青睐的有型技巧。把外套披在肩上Q?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">能够让你的日常大变得更加昂贵,</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">能够</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">提高你的时尚度与气场</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">。即使是天气变冷Q也可以</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">外套上再增加一个外套,气场倍增?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1447798923870049.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052083165474.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1447798923395686.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052083631347.jpg"/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">行大翻?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">如果你的</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">大翻?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">外套?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">独特的设计感</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">大可</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">让它脱颖而出Q发出属于你的时宣a?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">大领子立v来,</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">不仅</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">在寒L天气有M寒的效果Q也</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">会让你看h更酷更前卫,</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">时尚度满分。与?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">同时</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q即使是</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">一件简单的外套</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">有着与众不同的效果?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;">&nbsp;<img title="1447798951231909.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052083611843.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1447798952294062.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052083450102.jpg"/></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 14px;"></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">增加配饰</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">如果觉得你的领太小Q不以能够支撑起你惌的气场,那么你随时可以ؓ它添加一个配件。无论是炫目的胸针或者高的围巾都能够让你的外套更加h质感与奢华感觉,也能昄你的_致品位?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"><img title="1447798980859187.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052084421651.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1447799000226316.jpg" alt="4 accessorized-with-a-chanel-brooch.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171107/1510052085352678.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69962" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69962" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 07 Nov 2017 10:58:07 GMT FineBornChina 寒冷的冬季到来,惌在保暖的基础上穿着苗条展现时尚态度对于很多人来说是一仉以兼儡事情Q要风度不要温度对很多h来说也是不现实的选择。在寒冷面前Q选择时尚实在是一 <![CDATA[Z么我们迷恋意大利皮革手提包?]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1104/69961.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">手提袋是我们最常见的配C一Q无Z于时的风格或者功能性的需求。当我们选择一个手提袋Q最关键的是选择好的材质Q能够经得v旉推敲的风|通常是简U而大气,能够搭配M的服饰单品。今?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Fine Born China</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">带来的话题是关于材质的讨论,q就要谈及我们所熟悉的意大利手工皮革手提袋,正因U质感与匠心_Q我们才如此q意大利手工皮革手提袋?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772853815140.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509772853815140.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509772853815140.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772853230866.jpg" style="width: 680px; height: 559px;" title="1509772853230866.jpg" width="680" height="559" border="0" vspace="0" alt="1509772853230866.jpg"/></p><p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">意大利以光品质且拥有独牚w格的包而闻名,有很多我们耳熟能详的高端品牌,比如</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Gucci, Dolce &amp; Gabbana, Prada, Versace, Valentino</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">Q每一件单品通过设计师的ȝq行手工裁剪、缝Ӟ匠心所制、风格经典。正是这U工艺技术的U熟与皮革工艺的悠久历史Q才有意大利的皮革箱包品牌的l典与口?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772924339369.jpg" style="width: 564px; height: 1010px;" title="1509772924339369.jpg" width="564" height="1010" border="0" vspace="0" alt="1509772924339369.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772924164660.jpg" style="" title="1509772924164660.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772925791553.jpg" style="" title="1509772925791553.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772925432330.jpg" style="" title="1509772925432330.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">qh之一Q风?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">意大利的皮革工艺匠h们更多被U赞术家Q他们从不屈服当下的潮流时尚Q而是Ҏ自己的品味与l验q行创作Q他们会优先考虑做一个经兔R格的作品Q唯有经典才能经q时间的验,持箋几十q都不会q时。这是l典的魅力?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772995677263.jpg" style="" title="1509772995677263.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509772995317255.jpg" style="" title="1509772995317255.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">qh之二Q质?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">优秀的意大利皮革手工制作Q每一针每一UK保留手的温度Q即使在很长旉使用之后依然能够l久耐用。如果你想买一个意大利手提袋,每一个因为手工缝Ӟ每一个包包都是独一无二的。意大利手工皮革手提袋有着优雅却实用的设计Q有效的设计能够为日常所用,每个功能区域都规划仔l,方便你把所有必需品都q行归置Q用v来也非常方便?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509773029902273.jpg" style="" title="1509773029902273.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509773029252217.jpg" style="" title="1509773029252217.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">当你购买一个意大利皮革手袋的时候,必须考虑一些对你可能生负面的影响因素。首先考虑的是l构与质量,真正的意大利皮革手袋能够体现一癑֤q的_֓工艺与经验,整体质量上会有保证。其ơ,查一下皮革手袋的寸、材质、h根{款式与功能Q当你选择一个手袋的时候,q些Ҏ是需要关注的。如果你想选择一个旅行包Q那么你应该选择一个行李袋来满你的需求,皮革的材料以及制造工艺将会决定成品的质量。由于精l的工作与材质,每个袋子的h格都不同?lt;/span></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509773062148308.jpg" style="" title="1509773062148308.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171104/1509773062371471.jpg" style="" title="1509773062371471.jpg"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69961" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69961" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 04 Nov 2017 06:19:18 GMT FineBornChina 手提袋是我们最常见的配C一Q无Z于时的风格或者功能性的需求。当我们选择一个手提袋Q最关键的是选择好的材质Q能够经得v旉推敲的风|通常是简U而大气,能够?/comments> <![CDATA[势 | 2018q秋季流行亮Ҏ先get]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1102/69960.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">时尚q没有对错,每个人喜好的风格不同Q而趋势是一h喜好的相|才能使之成ؓ一U潮。一旦季节的变化Q我们都会陷入到一个时困境:我们要买什么?我们真的要去q逐时潮吗Q我们要因此购买新的东西吗?既然要紧跟潮的方向Q那?lt;/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">2018</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q秋季新的趋势又是什么呢Q趋势向来都是先于生z,今天</span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">Fine Born China</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">带来q一季秀场和跑道得出?lt;/span><span style="font-size: 14px; font-family: Calibri;">2018</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">q秋季最新趋势指南,与各位分享?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">&nbsp;<img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584201145032.jpg" title="1509584201145032.jpg" alt="1509584201145032.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 340px;"/></span></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">毛</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">{了一个季度,毛l于在春季之后再ơ登场。有Ӟ我们会穿成温暖的外套Q有时我们则会分层搭配,dCZ一L时尚</span>look<span style="font-family:宋体">。经典灰Ԍ裸色或者褐色似乎是U季最行的颜Ԍ在暖阳里I出柔Y的质感。?lt;/span><span style="font-family:Calibri">2018</span><span style="font-family:宋体">q_我们需要远那些中规中矩的ƑּQ或者与中规中矩的衬衫搭配分层效果,试</span><span style="font-family:Calibri">oversized</span><span style="font-family:宋体">毛I出个性与时尚的姿态,利用毛柔Y的特点,呈现个h的风根{?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584291352362.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584291352362.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584291352362.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584291450358.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584291450358.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584291450358.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">牛仔?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">2018<span style="font-family:宋体">q关于牛仔裤的流行趋势ƈ没有太多要求Q只有一个,那就是合w,Ƒּ上尽可能多样试Q比如经典的李维斯牛仔裤Q有裁剪的设计,合n但ƈ不紧w,宽松而非</span><span style="font-family:Calibri">boyfriend</span><span style="font-family:宋体">Q高腰等Q合w即是一切。同Ӟ误ȝw牛仔裤Q它已经太过普遍了,满大街都是,所以下个秋季,误它远L们的视线?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584364668041.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584364668041.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584364668041.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584364655684.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584364655684.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584364655684.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">裔R</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">U季正是裔Rd的时候,?lt;/span>2018<span style="font-family:宋体">q的U季Q裸靴的风格应该更ؓ_致Q比如高跟鞋、尖鞋头、红艌Ӏ金属色、时款式以及切西靴子{,q离那些</span><span style="font-family:Calibri">3</span><span style="font-family:宋体">q前流行的裔RƑּQ绒面革、方形中脚跟{,再搭配一件紧w牛仔裤Q简直不要太</span><span style="font-family:Calibri">low</span><span style="font-family:宋体">。宽腿裤、裁剪裤、破z裤甚至毛裙,都是搭配裔R的好选择?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584474872247.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584474872247.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584474872247.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584474625023.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584474625023.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584474625023.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">短袜</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">q里说的短袜Q是能够搭配裔R一起出场的时尚短袜Q通常有着鲜艳的颜Ԍ或条UҎU\能够吸引人的x。搭配裸靴成Z个焦Ҏ在,甚至让h在冬天有了秀大腿的冲动和勇气。个性的短袜Q在厚重寒冷的冬天,是一个亮Ҏ在?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584544814997.jpg" style="width: 680px; height: 383px;" title="1509584544814997.jpg" width="680" height="383" border="0" vspace="0" alt="1509584544814997.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584544653001.jpg" style="width: 680px; height: 495px;" title="1509584544653001.jpg" width="680" height="495" border="0" vspace="0" alt="1509584544653001.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">大围?lt;/span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">厚实的大围巾是冬天最舒适的单品Q既可以作ؓ装饰Q搭配服装凹造型Q也可以遮风抉|寒冷的入侵,是众多时h士心中所爱。?lt;/span>2018<span style="font-family:宋体">q流行大围巾Q搭配一w柔软的中性色Q型格十뀂若是想入手一条优质的大围巾,请一定慎重选择颜色Q经典的中性色是最不会q时的颜Ԍ也很百搭Q紧跟潮只会容易被潮流抛下?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584625670168.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584625670168.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584625670168.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584625593309.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584625593309.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584625593309.jpg"/></p><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">包袋</span></span></strong></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">有多女够抵挡得住包袋的诱惑呢?</span>2018<span style="font-family:宋体">q是包袋爱好者的天堂Q从微型手提袋到</span><span style="font-family:Calibri">MIDI</span><span style="font-family:宋体">袋子Q再到十字架手提袋,设计师们M把袋子设计得更加有趣和酷炫,风格也过于精_q求l构上的_致考究Q从很小的细节却化风格。在你手上、在你胳膊上、肩上,成ؓ一道美丽的风景Uѝ?lt;/span><span style="font-family:Calibri">2018</span><span style="font-family:宋体">q_q离懒散而拖沓的手提?lt;/span><span style="font-family:Calibri">.</span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584695932414.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584695932414.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584695932414.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584695841245.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584695841245.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584695841245.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171102/1509584695626517.jpg" style="width: 680px; height: 340px;" title="1509584695626517.jpg" width="680" height="340" border="0" vspace="0" alt="1509584695626517.jpg"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69960" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69960" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 02 Nov 2017 01:51:15 GMT FineBornChina 时尚q没有对错,每个人喜好的风格不同Q而趋势是一h喜好的相|才能使之成ؓ一U潮。一旦季节的变化Q我们都会陷入到一个时困境:我们要买什么?我们真的要去q逐时 <![CDATA[灉| | 时尚博主们的D家居]]> http://www.yixundacp.com/lifestyle/shenghuo/2017/1031/69959.html <p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Fit for a Fashion Queen</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">q个奢华的客厅设有天鹅绒沙发</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">厚重而圆润的原木桌上摆设鲜花以及_致高跟鞋作为摆?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">黑白格纹的地?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">O的水晶吊灯以及悬挂于墙角的丝l礼?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">银灰色格调更增加时尚高</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451792997420575.jpeg" alt="1 FFOD_Jaimie-Belew_Master-Salon-and-Bathroom.jpg.rend.hgtvcom.616.411.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414795395465.jpeg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">So En Vogue</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">1960’s</span><span style="font-family: 宋体;">?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">VOUGE</span><span style="font-family: 宋体;">面为灵感设计了q间时尚室</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">充满了女性柔的D</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">无论灯光氤氲q是墙壁的时挂?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">抑或垂落于ʎ~的奢华袍</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">一切充满想与曼妙意境</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793004334058.jpeg" alt="2 SF-Decorator-Showcase-2015-En-Vogue-Salon-JDK_1729-Edit.jpg.rend.hgtvcom.616.411.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414797294394.jpeg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Well-Traveled Style</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">q是设计?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">Christopher Coffin</span><span style="font-family: 宋体;">的客?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">复古?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">LV</span><span style="font-family: 宋体;">行李׃调地叠放在桌子底?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">桌上摆放的复古小物g充满了年代感</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">古铜色与整个客厅的格调相得益?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">.</span><span style="font-family: 宋体;">无论沙发台灯或者壁?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">都紧紧围l着复古旅行的主?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">仿佛q入时光隧道般让人恍惚沉?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793010647544.jpeg" border="0" alt="1451793010647544.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414797658280.jpeg" width="500" height="750" style="width: 500px; height: 750px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Model Instincts</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">灉|来自l典时尚</span><span style="font-family: Calibri;">icon,</span><span style="font-family: 宋体;">q一间优雅时的客厅完美h了各U少女的色调</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">q以奢华金色作ؓ点缀</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">整个戉K充满了浓郁的女?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">却又透着时尚而高傲的D</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793024648522.jpeg" alt="4 HSTAR7_Hilari-Younger-Pink-White-Modern-Traditional-Living-Room-Close_s4x3.jpg.rend.hgtvcom.616.462.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414797794795.jpeg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Superstar Style</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">Diggy Simmons</span><span style="font-family: 宋体;">的卧?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">q净温馨舒适格调等形容词瞬间从脑子里冒出来</span><span style="font-family: Calibri;">.</span><span style="font-family: 宋体;">仅仅只是卧室的一?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">却以让ZH整个卧室的D?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">q说明细节之于风格的重要?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793031740620.jpeg" alt="5 BP_DRRP101_Diggy-Simmons-bedroom-after-bedside-table_h.jpg.rend.hgtvcom.616.462.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414798730828.jpeg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Cool Couture</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">q间以时ؓ灉|的卧室有着郁的时风?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">光是q一面挂满了时尚杂志面的挂d以看出卧室Mh之于时尚的热׃品位</span><span style="font-family: Calibri;">.</span><span style="font-family: 宋体;">而无论是设计感十的吊灯q是舒适柔软的大床</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">也都让h心生向往</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793039257488.jpeg" border="0" alt="1451793039257488.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414798399250.jpeg" width="500" height="666" style="width: 500px; height: 666px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">A Tailored Touch</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">Zd更多时尚潮h的触感与视觉?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">h各种格纹与图案的抱枕</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">金属质感的台灯与床头?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">色彩h的效果让人感觉舒?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">而墙壁的壁纸透露是一间绅士型L戉KD</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793054699758.jpeg" alt="7 BPF_original_menswear_touches_to_rooms_all_american_h.jpg.rend.hgtvcom.616.462.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414798468397.jpeg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">On Chic Display</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">充满时尚味的办公桌一?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">却丝毫没有浓郁的工作氛围</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">而是充满享受与品位的感受</span><span style="font-family: Calibri;">.</span><span style="font-family: 宋体;">各种设计感的物?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">首C及简z的风格</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">都让人很舒服</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793060960245.jpeg" border="0" alt="1451793060960245.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414798922179.jpeg" width="500" height="667" style="width: 500px; height: 667px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Designer Details</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">_包装的时书c?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">优雅的墙壁印花壁U?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">别致的金属挂?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">U设计的柜子</span><span style="font-family: Calibri;">,&nbsp;</span><span style="font-family: 宋体;">地板上的香奈儿手提包让h联想到这间房子的女主人的时尚力</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">而从门的一角亦可窥视客厅的品位D</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1451793074143118.jpeg" border="0" alt="1451793074143118.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414798352714.jpeg" width="500" height="667" style="width: 500px; height: 667px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: Calibri;">Designer Dining</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">如此高的餐?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">g每个l节都无懈可d呈现优雅</span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">光线与整个餐厅色彩浑然一?lt;/span><span style="font-family: Calibri;">,</span><span style="font-family: 宋体;">散发qh力</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><img title="1451793088701781.jpeg" border="0" alt="1451793088701781.jpeg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171031/1509414799346208.jpeg" width="500" height="667" style="width: 500px; height: 667px;"/></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69959" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69959" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 31 Oct 2017 02:51:34 GMT FineBornChina Fit for a Fashion Queen q个奢华的客厅设有天鹅绒沙发 , 厚重而圆润的原木桌上摆设鲜花以及_致高跟鞋作为摆?, 黑白格纹的地?, O的水晶吊灯以及悬挂于墙角的丝l礼?, 银灰色格 <![CDATA[Lp?| 冬季p_粉哒]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1028/69958.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">冬天Q在一片灰色之中,我们需要颜色来让驱赶这U铺天盖地的萧瑟。既焉光缺席,那么p一U温暖的颜色点亮我们的生zd。而这颜色之中Q属_色最为温柔可人,最为温暖柔软?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160641686253.jpg" title="1509160641686253.jpg" alt="1509160641686253.jpg" width="564" height="846" border="0" vspace="0" style="width: 564px; height: 846px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img title="1480551930477395.jpg" border="0" alt="1480551930477395.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160457441811.jpg" width="550" height="811" style="width: 550px; height: 811px;"/>&nbsp;</span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">_色外套Q无论是_色的夹克、粉色的大或柔软羊毛衫Q都是o冬天温暖的单品。即使你其他单品从头到脚一w黑Ԍq时_色成ؓ一U宣a单品Qo你成为焦Ҏ在。在我们传统的hD众,外套必须购买中性色的经典款Q拒l流行色Q因为它们往往需要投资,因而必L不过时的Ƒּ与颜艌Ӏ这U想法没毛病Q但是也不能满满一大都是低调的色彩吧,那该多乏x,你觉得呢Q当所有精彩而o人眼q݋q色彩因ؓ季节性规则而被剥离出我们的生活Q那该少了多色彩呀?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1480551955169305.jpg" border="0" alt="1480551955169305.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160457385873.jpg" width="550" height="826" style="width: 550px; height: 826px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img title="1480551972994095.jpg" border="0" alt="1480551972994095.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160458259186.jpg" width="550" height="826" style="width: 550px; height: 826px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img title="1480551987835076.jpg" border="0" alt="1480551987835076.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160458731951.jpg" width="550" height="826" style="width: 550px; height: 826px;"/></span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160705414075.jpg" title="1509160705414075.jpg" alt="1-15011H34925245.jpg"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">值得庆幸的是Q旧的颜色规则将在消逝,而在冬季跑道上我们也能见到设计师们各U“非传统”的色彩Qo冬季的舞C变得斑斓~纷。每一U粉Ԍ以别致的甜蜜与温暖,驱除冬季的阴冗以下是I粉色的几个关键Q?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1480552009779310.jpg" border="0" alt="1480552009779310.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160459877974.jpg" width="600" height="270" style="width: 600px; height: 270px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">·</span><span style="font-family: 宋体;">避免q于x化。如果你I着一件粉色裙子或q裙,那个请保持轮廓的抛光甚至量n定制Q避免款式过于繁复,l节装饰太多?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1480552030812260.jpg" border="0" alt="1480552030812260.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160459398796.jpg" width="550" height="825" style="width: 550px; height: 825px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">·</span><span style="font-family: 宋体;">保持服其他部分中性色。一件粉色单品当搭配黑白灰等中性色Q是最摩登时尚的穿法?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1480552056770731.jpg" border="0" alt="1480552056770731.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160460573106.jpg" width="550" height="826" style="width: 550px; height: 826px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">·</span><span style="font-family: 宋体;">q没有一件粉色冬季外套?请选择</span><span style="font-family: Calibri;">oversized</span><span style="font-family: 宋体;">Ƅ高质量单品,材质上保持质感,比如毛、v马毛或者羊l,才能昄出高U感?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;"><img title="1480552078995965.jpg" border="0" alt="1480552078995965.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160460318559.jpg" width="550" height="825" style="width: 550px; height: 825px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: Calibri;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">·</span><span style="font-family: 宋体;">_色配饰。比如温暖的_色附着在毛茸茸的皮草上Q能够立马吸引所有目光。请试着用柔软的_色配g来装C的日常,比如有趣的皮草围巾、帽子或者包包,让你的着装更加升U?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img title="1480552098104493.jpg" border="0" alt="1480552098104493.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171028/1509160461453445.jpg" width="550" height="366" style="width: 550px; height: 366px;"/></span></p><p><br/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69958" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69958" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Sat, 28 Oct 2017 06:12:41 GMT FineBornChina 冬天Q在一片灰色之中,我们需要颜色来让驱赶这U铺天盖地的萧瑟。既焉光缺席,那么p一U温暖的颜色点亮我们的生zd。而这颜色之中Q属_色最为温柔可人,最为温暖柔?/comments> <![CDATA[Oversize绒服:Z时尚界突然如此痴q]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1026/69957.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">臃肿的羽l服在很多时候ƈ不是Z在冬天M寒的首选,因ؓ它的膨胀与臃肿o很多妹纸望而退步,I上它仿佛就是那只丑鸭Q将整个w材都变得矮胖v来。除了保暖M寒这个最实用的功能外Q似乎没有再多可取之处了。对于很多h来说Q宁愿在寒冷的冬天挨冻,也不愿意I上舒适的绒服。然而,今年U冬Q时界却意外地痴迷如此庞大之物Qؓ何呢Q?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980448283414.jpg" style="width: 650px; height: 454px;" title="1508979555158333.jpg" width="650" height="454" border="0" vspace="0" alt="1508979555158333.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980449653867.jpg" style="width: 650px; height: 453px;" title="1508979555466174.jpg" width="650" height="453" border="0" vspace="0" alt="1508979555466174.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span><br/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">原本是最不讨人喜Ƣ的外套Q没有之一Q我们却H然对它产生了强烈的印象。不仅仅是男装时装周的h,以及著名的模特们和酷帅的街头潮h。而是街上的每个hQ从设计师的U场到跑道的集合,那一ȝC绒服的好Q颠覆我们所有h的印象,从设计、材质、细节等角度h我们对羽l服的认知?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980451655521.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508979944589414.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508979944589414.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980451798447.jpg" style="width: 500px; height: 861px;" title="1508979944471040.jpg" width="500" height="861" border="0" vspace="0" alt="1508979944471040.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980451485632.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508979944461220.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508979944461220.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980452299594.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508979944988350.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508979944988350.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">同时Q羽l服的流行很大程度会带动q动装的行Q这U趋势已l成ZU生zL式。曾l属于一群人的行Q现在成ZLQ让Zh都穿上了自己风格的羽l服Q因为它不仅舒适,看v来更酷了Q如果你在冬天外出的话,它会让你q福感倍增?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980453928344.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980069282957.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980069282957.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980453899299.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980069450062.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980069450062.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980453481785.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980069943204.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980069943204.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">我们Ҏ加休闲风格的热爱是个人风格变化的重要阶段Q而羽l服抹去了我们固有的印象Q变得很酷很有型。当Ӟ它不可能取代D大Q或者经兔R,q有那些令h惊奇的皮草大,但是绒服在今年U冬可谓是重要角Ԍ其在寒冬凛冽的时候?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980454626260.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980184172714.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980184172714.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980454703809.jpg" style="width: 500px; height: 749px;" title="1508980184216428.jpg" width="500" height="749" border="0" vspace="0" alt="1508980184216428.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980454751706.jpg" style="width: 500px; height: 667px;" title="1508980184150861.jpg" width="500" height="667" border="0" vspace="0" alt="1508980184150861.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980454466504.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980184779143.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980184779143.jpg"/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980454846613.jpg" title="1508980184691496.jpg" width="500" height="624" border="0" vspace="0" alt="1508980184691496.jpg" style="text-align: center; width: 500px; height: 624px;"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980455861100.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980185228456.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980185228456.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980455289152.jpg" style="width: 500px; height: 750px;" title="1508980186582497.jpg" width="500" height="750" border="0" vspace="0" alt="1508980186582497.jpg"/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span><br/></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">也许你会对羽l服的臃肿嗤之以鼻,但是不可否认的是Q羽l服大好Q这是当下的行势?lt;/span>2018<span style="font-family:宋体">q的绒服秀场,那些看v来毛l绒的、五颜六色看h像棉q一L绒服,辑ֈ可以容纳</span><span style="font-family:Calibri">3</span><span style="font-family:宋体">个h的样子。它也可以很长,像很大一张羽l被一P把自p在里面。而蕾哈娜是这U潮穿法的女王Q即使把自己裹得严严实实Q却依然无损她的性感?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980457500305.jpg" title="1508980183951853.jpg" style="white-space: normal;"/></span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980458721604.jpg" title="1508980069429456.jpg" style="white-space: normal;"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171026/1508980459808895.jpg" title="1508980183263242.jpg" style="white-space: normal;"/></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69957" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69957" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Thu, 26 Oct 2017 01:57:30 GMT FineBornChina 臃肿的羽l服在很多时候ƈ不是Z在冬天M寒的首选,因ؓ它的膨胀与臃肿o很多妹纸望而退步,I上它仿佛就是那只丑鸭Q将整个w材都变得矮胖v来。除了保暖M寒这个最实用 <![CDATA[时不时尚 你的个性说了算]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1024/69956.html <p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">也许Q在C的网l时代,我们有了更多参考与选择。从w心内外都有了所谓的指南Q指引着我们ȝzR选择很多Q但至于选择了什么,则是我们内心所军_的,q时个性往往臛_重要。个性之于服装也是如此,唯有I得舒服Q风格才能养成,才有更加自信的气质?lt;/span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">个性决定服装轮廓与Ƒּ</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">买服时Q请认真思考什么是你所真正喜欢的,才不会发生买回来闲置在柜的尬。如果只是一时冲动购物,那么很可能买回来一件你永远不想I的服Q不仅占据空_更加成ؓ烦恼。因为喜Ƣ,׃一直穿Q久而久之就形成自己的风根{比如爱I牛仔裤的个性一定很休闲、向往自由Q而喜爱长裙的个性偏向浪漫温柔?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1478438906696731.jpg" border="0" alt="1478438906696731.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171024/1508842563832300.jpg" width="550" height="822" style="width: 550px; height: 822px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">个性选择颜色、印ql节</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">不仅服装的款式,个性也会替你选择各种l节Q比如印花是格纹、条U还是花cL普;颜色是冷色调的黑白灰或鲜亮的颜色Q这都是个性说了算。当Ӟ除了q些旉图案Q也有艺术气息浓郁的抽象图案、野性张扬的动物qQ有的适合街头风格Q也有适合z֯狂欢。格U印q学院风,花朵印花的浪漫,时尚的黑白格U,选择往往源于内在。知性女性选择中性色Q时女性們֐于柔和的色彩Q而个性的x则走极的黑白灰?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1478438925687270.jpg" border="0" alt="1478438925687270.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171024/1508842564710026.jpg" width="550" height="827" style="width: 550px; height: 827px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">个性决定搭配哪些配?lt;/span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">你应该会有这L场景Q每C家商店的时候,看着琳琅满目的首饰特别喜Ƣ,但每ơ试戴又M发现q不是你惌的风根{而这U细节凸显了你的个性所在,有h爱好舒适风|那么在L跟鞋与高跟鞋上就会选择波跟鞋,又或者首饰风|l典的比如钻矌焉贵典雅,但也有h爱好丰富多彩的宝矻I时尚又个性?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;<img title="1478438942305877.jpg" border="0" alt="1478438942305877.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171024/1508842565883164.jpg" width="550" height="825" style="width: 550px; height: 825px;"/></span></p><p style="white-space: normal;"><strong><span style="font-family: 宋体;">时不时尚个性说了算</span></strong></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体;">不论是细节或者整体Ş象,都是我们的选择Q而每个选择背后一定是个性在操纵Q我们想要什么样的自己,׃有什么样的风格所在。当我们真正凸显自己Q穿己风格的时候,我们才是最感到舒适和自信的时候,l过旉沉淀Q风格养成了独有的气质。因此,在买服Ӟ不妨先认真考虑自己的个性与喜欢Q买一件真正能够穿很久Q不退潮流的经典款吧?lt;/span></p><p style="white-space: normal; text-align: center;"><span style="font-family: Calibri;"><img title="1478438958930143.jpg" border="0" alt="1478438958930143.jpg" src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171024/1508842566916475.jpg" width="550" height="825" style="width: 550px; height: 825px;"/></span></p><br/><a href="http://m.finebornchina.cn">温馨提示Q菁华中国资讯欢q{载,敬请注明来源QR权必I?谢谢支持Q?lt;/a><br/><br/><img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbctop.jpg?time=69956" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> <img src="http://webimg.finebornchina.cn/rssimg/fbcfoot.jpg?id=69956" alt="菁华时尚生活" width="600"/><br/> Tue, 24 Oct 2017 10:57:45 GMT FineBornChina 也许Q在C的网l时代,我们有了更多参考与选择。从w心内外都有了所谓的指南Q指引着我们ȝzR选择很多Q但至于选择了什么,则是我们内心所军_的,q时个性往往臛_?/comments> <![CDATA[U天炸?| q_靴搭配攻略]]> http://www.yixundacp.com/fashion/chaoliuzhinan/2017/1018/69954.html <p><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">U天L很短Q下q几场秋雨,U天的气息越来越厚Q天气也直线降温Q除了把柜里的厚服拿出来之外Q还不了既能保暖又很有型的靴子。今天,我们x谈谈舒适的q__在秋天应该如何搭配更加好看。而事实上Q^底靴在本季的势很时,设计也很整洁Q因为是靴子Q而添加几分精致与气场。谁愿意从早上七八点出门p着高跟鞋出门踩一天吗Q在很多人生zMQ^底靴也是不可~少的重要角艌Ӏ?lt;/span></p><p style="text-align: center;"><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171018/1508291401374930.jpg" title="1508291401374930.jpg" alt="1508291401374930.jpg" width="680" height="680" border="0" vspace="0" style="width: 680px; height: 680px;"/></span></p><p><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">惌靴子穿出潇z的</span>look<span style="font-family:宋体">Q秘诀在于靴子的质量。昂늚面料与设计让q_靴变得更加舒适,风格上也更加U大气,从周末休闲风格到办公?lt;/span><span style="font-family:Calibri">OL</span><span style="font-family:宋体">风,百搭N?lt;/span></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171018/1508291449817475.jpg" style="" title="1508291449817475.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="http://webimg.finebornchina.cn/original/image/20171018/1508291449991374